adiunkt

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: psychologia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz spełniać następujące wymagania:

Wymagania stawiane kandydatom:

(1)   Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.

(2)   Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia: dysertacja doktorska w obszarze psychologii klinicznej.  

(3)   Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychopatologicznych i psychosomatycznych problemów osób dorosłych (publikacje, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych).

(4)   Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w kształceniu studentów psychologii.

(5)   Udokumentowane doświadczenie w pomocy/terapii psychologicznej.

(6)   Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

(7)   Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B2 lub wyższym potwierdzona certyfikatem.

 

Wymagane dokumenty:

1)     podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;

 

2)     CV i list motywacyjny;

 

3)     kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora

 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

 

4)     zdjęcie;

 

5)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;

 

6)     kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;

 

7)     oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora

 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

8)     dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

 

9)     oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr

 

43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

 

10)  oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora

 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;

 

11)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.maliszewska@ukw.edu.pl