1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

INSTYTUCJA:          Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Informatyki

MIASTO:                   Bydgoszcz

STANOWISKO:       asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DZIEDZINA:                        nauki inżynieryjno-techniczne

DATA OGŁOSZENIA:                   27.03.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    28.04.2023 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE:                    09.05.2023 r.

LINK DO STRONY:                                   https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE:      informatyka, algorytmy i struktury danych, bazy danych,
sieci komputerowe, systemy operacyjne, modelowanie i organizacja procesów biznesowych, inżynieria wiedzy, systemy ekspertowe, programowanie, sztuczna inteligencja

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

1.      Stopień magistra inżyniera kierunku informatyka

 

I. WARUNKI KONKURSU:

          O stanowisko  asystenta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. odpowiadająca następującemu kryterium kwalifikacyjnemu:

– kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą posiadać co najmniej stopień magistra inżyniera kierunku informatyka,

Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w zakresie kierowania projektami badawczymi, a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania oraz doświadczenie dydaktyczne.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego powinno zawierać:

 

1.         Podanie skierowane do Rektora,

2.         CV i list motywacyjny,

3.         Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

4.         Zdjęcie,

5.         Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego,

6.         Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,

7.         Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2),

8.         Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym,

9.         Informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

10.     Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

11.     Oświadczenie potwierdzające, że kandydat spełnia wymogi zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (załącznik nr 3):

·      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·      nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 276  ust. 1 pkt. 7 i 8,

·      korzysta z pełni praw publicznych,

12.     Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) – (załącznik nr 4),

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1.         Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.

2.         Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018r.

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Informatyki ul. Kopernika 1,  p. 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257611, 3257644, mail: informatyka@ukw.edu.pl, w godzinach od 7:15 do 15:00, od poniedziałku do piątku, do dnia  28.04.2023 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.05.2023 r.

 

Dodatkowe informacje:

1.        Dokumenty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

2.        Dokumenty należy złożyć w sekretariacie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

3.        Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

4.        Wydział Informatyki zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

5.        Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

 

Przewidywane zatrudnienie 01.10.2023 r.

 

 

Dziekan Wydziału Informatyki

 

       Dr hab. inż. Izabela Rojek,  prof.  uczelni

 

Załączniki