1 asystent

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

STANOWISKO, GRUPA
asystent (grupa dydaktyczna)
LICZBA STANOWISK DO OBSADZENIA
jedno
DYSCYPLINA NAUKOWA
zootechnika i rybactwo
DATA OGŁOSZENIA
14.01.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
14.02.2022 r.
WYMIAR ETATU
pełen
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY
26.02.2022 r.
LINK DO STRONY JEDNOSTKI
www.whibz.pbs.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE
asystent, metody fizjoterapii zwierząt, kynologia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Kandydat powinien posiadać minimum tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu zootechniki. Od kandydata oczekuje się predyspozycji do nienormowanego czasu pracy, umiejętności pracy zadaniowej oraz pracy w zespole. Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi oraz właściwego wykorzystania sprzętu stosowanego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych,
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych (proszę o dostosowanie do stanowisk), np.

– posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera zootechniki,

– posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu zoofizjoterapeuty,

– umiejętność obsługi sprzętu do rehabilitacji zwierząt metodami fizykalnymi i manualnymi;

– posiadanie wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt oraz kynologii,

– posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii zwierząt oraz kynologii,

–  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej,  wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym* miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Dokumenty należy składać:
Osobiście, drogą pocztową lub w Dziekanacie Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,

telefon:  +48 (52) 374-97-15

lub na adres e-mail:  whibz@pbs.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata@utp.edu.pl