: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Edukacji Muzycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki muzyczne

DATA OGŁOSZENIA: 29.06.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:29.07.2022r.

 

LINK DO STRONY: http://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

 

SŁOWA KLUCZOWE: instrumentalistyka, pianistyka, akompaniament

 

OPIS( tematyka, oczekiwania, uwagi)

 

 

I Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 

·         Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych;

·         Ukończone studia magisterskie kierunek: Instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie;

·         Udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie gry na fortepianie i akompaniamentu;

·         Udział w konkursach muzycznych w zakresie pianistyki;

·         Doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie gry na fortepianie;

·         Dorobek dydaktyczny związany z pracą na uczelni wyższej w zakresie gry na fortepianie oraz akompaniamentu.

 

II zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 

·         Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016r.poz.922);

·         Życiorys lub CV;

·         Kwestionariusz osobowy; stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;

·         Zdjęcie;

·         Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych;

·         Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki na kierunku Instrumentalistyka, specjalność gra na fortepianie;

·         Informację o dotychczasowym dorobku artystycznym w zakresie gry na fortepianie i akompaniamentu;

·         Informację o dotychczasowym dorobku dydaktycznym związanym z pracą na uczelni wyższej w zakresie gry na fortepianie oraz akompaniamentu;

·         Dokumentację związaną z pracą z dziećmi i młodzieżą w zakresie gry na fortepianie;

·         Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie , ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną ( upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych;

·         Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.

·          Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

·          Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy załącznik nr 2 do Zarządzenia nr43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

·          Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej, związanej z poświadczeniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

·

 

 

 

 

 

 

III Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Edukacji Muzycznej

Ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

 

IV Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

V Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Dziekan zastrzega sobie unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dyrygent@ukw.edu.pl