asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o tytuł zawodowy lekarza

o publikacje naukowe z listy MNiSW (kandydat musi być pierwszym autorem min. 3 prac naukowych, tematycznie związanych z profilem Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych)

o mile widziane członkostwo w czasie studiów w SKN tematycznie zgodnym z profilem jednostki

o wysoki poziom ustawicznego kształcenia przejawiający się posiadaniem    tytułu specjalisty lub odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w kierunku zgodnym z profilem jednostki

o członkostwo w przynajmniej jednym Towarzystwie Naukowym zgodnie z profilem Kliniki

o znajomość języka angielskiego

o gotowość do podjęcia obowiązków dydaktycznych na Wydziale Lekarskim

o potwierdzony udział w min. 3 zjazdach/konferencjach naukowych tematycznie zgodnych z profilem Kliniki w ciągu ostatnich dwóch lat

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.