Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

DYREKTOR INSTYTUTU INFORMATYKI

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

 

INSTYTUCJA:                                  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki

MIASTO:                                           Bydgoszcz

STANOWISKO:                               asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA:          informatyka techniczna i telekomunikacja

DZIEDZINA:                                   nauki inżynieryjno-techniczne

DATA OGŁOSZENIA:                   25.05.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  15.07.2021 r.

LINK DO STRONY:                       https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE:                   Bazy danych, Hurtownie danych i przetwarzanie 
                                                           analityczne, Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
                                                           Aplikacje mobilne Android, Programowanie w aplikacjach
                                                           użytkowych, Programowanie i obsługa systemów
                                                           mobilnych.

I. WARUNKI KONKURSU:

          O stanowisko  asystenta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.      Stopień inżyniera kierunku informatyka

2.      Stopień magistra kierunku mechatronika oraz

3.      udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie informatyki lub dodatkowe szkolenia, kursy z zakresu informatyki.

Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w zakresie prototypowania egzoszkieletu na rękę, a także doświadczenie w pracy badawczej projektowej oraz doświadczenie dydaktyczne.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego powinno zawierać:

 

1.         Podanie skierowane do Rektora,

2.         CV i list motywacyjny,

3.         Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

4.         Zdjęcie,

5.         Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego,

6.         Kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,

7.         Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2),

8.         Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym,

9.         Informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,

10.     Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

11.     Oświadczenie potwierdzające, że kandydat spełnia wymogi zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (załącznik nr 3):

·      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·      nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·      nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 276  ust. 1 pkt. 7 i 8,

·      korzysta z pełni praw publicznych,

12.     Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) – (załącznik nr 4),

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

1.         Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski.

2.         Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy z dnia.

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Informatyki ul. Kopernika 1,  p. 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257611, 52 3257644 w terminie do dnia 15.07.2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 2 tygodni od terminu składania dokumentów.

 

Przewidywane zatrudnienie 01.10.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na troszynska@ukw.edu.pl