asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Konkurs na stanowisko asystenta, pracownika badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Instytutu Geografii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.

Wymogami przystąpienia do konkursu przez kandydata jest:

– posiadania tytułu zawodowego magistra; 

– udokumentowanego dorobku badań naukowych prowadzonych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej lub/i gospodarki przestrzennej; wykazania współpracy przynajmniej z jednym krajowym lub zagranicznym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym lub badawczym (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, staż długoterminowy, list polecający);

– udokumentowania doświadczenia praktycznego związanego z pracą w branży turystycznej;