Profesor uczelni

Instytut Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyrektor  Instytutu Prawa i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko:

PROFESORA UCZELNI

Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Prawa i Ekonomii

Miasto: Bydgoszcz

Stanowisko:  profesor uczelni, pracownik: badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina  naukowa: nauki prawne, specjalność: postępowanie karne

Data  ogłoszenia:  4 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: 6 grudnia 2021 r.

Link do strony:  www.prawoiekonomia.ukw.edu.pl//jednostka/instytut-prawa-ekonomii/ www.ukw.edu.pl

Słowa  kluczowe: profesor uczelni, nauki prawne, postępowanie karne

Opis:

Konkurs dotyczy stanowiska profesora uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wymogami przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez kandydata:
– stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie postępowania karnego lub pokrewnym,
– dorobku naukowego w szczególności w zakresie postępowania karnego, w tym publikacji naukowych,
– doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego w szkole wyższej,
– znajomości języka obcego,
– pełnej dyspozycyjności w zakresie pracy na rzecz Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie skierowane do Rektora.

2. CV.

3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.

4. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy

nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w szczególności:

– wykaz publikacji;

– informacja o udziale w konferencjach naukowych;

– informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania;

– informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.

7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.

8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy  (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 grudnia 2021 r.

Zatrudnienie od: 1 marca 2022 r.

DOKUMENTY PROSZĘ PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Instytut  Prawa  i  Ekonomii

Plac Weyssenhoffa 11

85-072 Bydgoszcz

·       Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane.

·       O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego.

·       Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

·        Instytut Prawa i Ekonomii zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

·       Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

·       Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wronska@ukw.edu.pl