Adiunkt

  • Miejsce: Ciechanów
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wydział Inżynierii i Ekonomii

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: (23) 672 30 75

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ogłasza

 

Konkurs na stanowisko adiunkta na kierunku inżynieria środowiska  w Zakładzie Inżynierii Środowiska

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia                  20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r . poz. 742                           z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:

ý tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor inżynier (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

ý specjalistyczne umiejętności: wiedza z zakresu fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, miernictwa i systemów pomiarowych, automatyki i robotyki, oraz instalacji elektrycznych gwarantująca prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów .

ý  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

ý doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne                                          w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć                        o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność                      z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 3 lipca 2023r. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  7 lipca 2023r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii

doc. dr inż. Robert Rudziński

Załączniki