adiunkt dydaktyczny

Wydział Inżynierii i Ekonomii
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia  20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy doktor inżynier (dziedzina nauk inżynieryjno – technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

 specjalistyczne umiejętności: wiedza z zakresu  wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz odnawialnych źródeł energii gwarantująca prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów .

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne  w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć  o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl