Profesor

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

KONKURS

WTS.1110.6.2022

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Filia w Mławie, Wydział  Nauk Technicznych i Społecznych

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława, Polska   tel.: 23 654 98 08

 

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ogłasza

 

konkurs  na stanowisko profesora
na kierunku logistyka  w Zakładzie Logistyki

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:   

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: profesor w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów,

 specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
z przedmiotów: zarzadzanie przedsiębiorstwem transportowym, inżynieria systemów i analiza systemowa, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, logistyka produkcji, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji,

  złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć
o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność
z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.  

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat) z adnotacją na kopercie KONKURS WTS.1110.6.2022

 

          Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  24.06.2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

.

 

 

                Dziekan
         Wydziału  Nauk Technicznych
                        i Społecznych

 

                                                                                         dr Renata Dzik

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puzim.edu.pl