Starszy wykładowca

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska

tel.: 23 672 20 50

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ogłasza Konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy

na kierunku Pielęgniarstwo

w Zakładzie Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:

 

Kandydaci powinni:

 posiadać tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych / doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu

 posiadać dorobek naukowy w obszarze pielęgniarstwa

 posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 posiadać doświadczenie zawodowe i kompetencje uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 posiadać doświadczenie w działalności dydaktyczno – zawodowej w przedmiotowym zakresie;

 

 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć
o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą, zamieszczoną przez kandydata, potwierdzającą ich zgodność z oryginałem.  

 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im.  Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat).

Termin składania dokumentów upływa w dniu 19 LIPCA 2021  r. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 LIPCA 2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

 

dr n. med. Ewa Wiśniewska