asystent

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 68/2020/NA/WSNE/ISMuz

Słowa kluczowe: sztuki muzyczne, instrumentalistyka fortepian, akompaniament, improwizacja, muzyk sesyjny

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

✓  prowadzenie ewaluowanej (wysoko punktowanej) zgodnie z zarządzeniem MNiSW działalności artystycznej,
✓  prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia z zakresu fortepianu, zespołów wokalno-instrumentalnych, akompaniamentu i improwizacji,
✓  realizacja obowiązków organizacyjnych na rzecz wydziału i UŚ wynikających z regulaminów.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
✓  tytuł zawodowy magistra z zakresu sztuk muzycznych,
✓  5 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności artystycznej w dyscyplinie sztuki muzyczne, w tym międzynarodowa aktywność artystyczna,
✓  rozpoznawalny i uznany dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki muzyczne, w tym prestiżowe dokonania o wartości co najmniej 100 punktów zgodnie z aktualnie obowiązującą ministerialną punktacją ewaluacji jakości działalności naukowej,
✓  co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie gry na fortepianie w charakterze koncertującego muzyka instrumentalisty oraz muzyka sesyjnego,
✓  udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów muzycznych w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz realizacja projektów artystycznych w ramach programów ogłaszanych np. przez instytucje państwowe (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje podległe MNiSW). Kandydat powinien złożyć portfolio z opisanym dorobkiem artystycznym w formie elektronicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w formie papierowej.
✓  co najmniej 3 lata doświadczenia w realizacji akompaniamentu fortepianowego, szczególnie w zakresie muzyki rozrywkowej, dla potrzeb dydaktyki (akompaniamenty niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego w przypadku modułów: dyrygowanie, śpiew, instrument do wyboru),
✓  umiejętności i doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi do prowadzenia dydaktyki zdalnej w szkole ogólnokształcącej lub szkole muzycznej,

✓ co najmniej 3-letnie doświadczenie pedagogiczne w szkole muzycznej w prowadzeniu zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, z uwzględnieniem specyfiki muzyki rozrywkowej,

✓znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (na poziomie min. B2),

✓  gotowość do prowadzenia dydaktyki przy pomocy narzędzi do pracy zdalnej,
✓  udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie w zakresie działalności muzycznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:
✓  umiejętność obsługi programów muzycznych przydatnych w dydaktyce, pracy artystycznej i pracy zdalnej,
✓  gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej,
✓  gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
✓  umiejętność współpracy w zespole badawczym,
✓  samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
✓proaktywność i inicjatywa – konspekt zawierający najważniejsze punkty rozwoju artystycznego, które kandydat zamierza zrealizować pracując w jednostce w okresie najbliższych dwóch lat.

OFERUJEMY:
✓  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony 2 lat, w wymiarze pełnego etatu,
✓  zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
✓  roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godzin dydaktycznych,
✓  zadaniowy czas pracy,
✓  możliwość rozwoju zawodowego,
✓  pakiet świadczeń socjalnych,
✓  możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
✓  możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
✓  możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:
✓  życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
✓  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
✓  wykaz osiągnięć artystycznych,
✓  inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej, o ile kandydat takie posiada.

HARMONOGRAM KONKURSU:
✓ termin składania ofert upływa z dniem: 28 lutego 2021 r. (godz. 23.59)

✓ rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 marca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://formularze.us.edu.pl/oferty2/402/2380