Adiunkt / Starszy Wykładowca

Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Wymagania na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa

MIASTO: Dęblin

STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA

DZIEDZINA: nauk społecznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie  

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełen etat

DATA OGŁOSZENIA: 27.02.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.03.2023 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy magistra. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres:

Kancelaria Jawna 
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego” lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin:

następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J. M. Rektora-Komendanta;
 • kwestionariusza osobowego;
 • aktualnego CV;
 • dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie;
 • certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
 • informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada;
 • oświadczenia, że LAW będzie, w przypadku wygrania konkursu, podstawowym miejscem pracy oraz oświadczenia, iż w przypadku zatrudnienia Kandydat afiliuje dorobek LAW;
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami);
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.
   

Wymagania konieczne:

1)       posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie;

2)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

3)      ogólna wiedza z zakresu metodyki przeprowadzania badań naukowych, poparta studiami lub doświadczeniem zawodowym;

4)      bogata wiedza z obszaru bezpieczeństwa narodowego, w tym z obszaru rozpoznania obrazowego, przepisów i taktyki BSP, systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

5)      biegła znajomość języka polskiego.

Wymagania uzupełniające:

1)     ukończone kursy/szkolenia przydatne na stanowisku, na które przeprowadzana jest rekrutacja,
 w szczególności posiadania doświadczenia w szkoleniu żołnierzy;

2)     doświadczenie w zakresie pracy ze studentami, słuchaczami i prowadzenia prac badawczych;

3)     posiadanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategoriach A2 kategorii „otwartej” oraz certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”;

4)     posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej w organizacjach proobronnych lub status czynnego żołnierza w Wojskach Obrony Terytorialnej.

5)     posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w organizacjach lotniczych;

6)     posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych
w placówkach dydaktycznych lub uczelniach wyższych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-518-271

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w LAW

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.

2)   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl.

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4)   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a)   niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

b)   Pani/Pana zgoda w przypadku podania danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a – w przypadku danych osobowych zwykłych oraz/lub art. 9 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych stanowi przekazanie tych danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii następuje w formie pisemnego oświadczenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

5)   Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach Kodeksu Pracy jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.

6)   Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia.

8)   Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.

9)   Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10) Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

Requirements for the post of a University Senior Lecturer at the Faculty of Aviation Safety.

Institution: Polish Air Force University
City: Dęblin
Post: senior lecturer
Field of science: social sciences
Discipline of science: security sciences
Form of employment: Fixed-term employment contract
Type of employment: Full-time
Date of announcement: 27th February 2023
Deadline: 28th March 2023
Key words: security sciences

Applicants are obliged to meet the conditions specified in Act of July 20, 2018 „The Law on Higher Education and Science” (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.). Candidates must have a master degree in the engineering and technical sciences.

Applicants are requested to send Job Application to the following address:

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin

 

with note „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego” or submit documents in person to the General Office (Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin) following documents:

 • Letter of application addressed to the Rector-Commandant;
 • Personal Questionnaire;
 • Current CV;
 • Information on the applicant’s academic achievements;
 • Additional Qualification Certificates;
 • Summary of professional accomplishments containing a description of academic, didactic and organizational achievements;
 • statement that the University will be, in the event of winning the competition, the primary place of work;
 • statement that in the case of employment, the Candidate affiliates publications to the Polish Air Force University;
 • statements of compliance with the requirements of article 113, paragraph 2 „The Law on Higher Education and Science” (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.);
 • Declaration of consent to the collection and processing of data by the Polish Air Force University;
 • statement on reading the information clause regarding the processing of personal data. The templates of the above documents are available on the Polish Air Force University website in the Employee tab;
   

Necessary requirements:

·     doctor of social sciences in the discipline of security sciences

·     experience in conducting classes;

·     general knowledge of the methodology of conducting scientific research, supported by studies or professional experience;

·     extensive knowledge of the national security, including image reconnaissance, UAV regulations and tactics, safety management system in aviation organizations (can be verified during an interview);

·     fluent knowledge of the Polish language.

Additional requirements:

completed courses/training useful for the position for which the recruitment is carried out, in particular having experience in training soldiers;
experience in working with students and conducting research is welcome;
an additional advantage will be the possession of a certificate of competence of an unmanned aerial vehicle pilot in the case of operations in the A2 subcategories of the „open” category and a certificate of theoretical knowledge and confirmation of practical training completion in the case of operations in the „special” category;
conducting training activities in pro-defense organizations or the status of an active soldier in the Territorial Defense Forces will be welcome.
having professional experience in working in aviation organizations will be an additional advantage;
having experience in working in teaching or research and teaching positions in teaching institutions or universities.
 

For additional information please call: 261-518-271

We reserve the right to answer only selected candidates. The competition committee will consider the applications submitted for the competition, after conducting interviews with selected candidates and reading the submitted documents, it will close the competition. The final decision on employment is made by the Rector – Commandant after considering the opinion of the competition committee. We do not return the submitted documents, they will be deleted by the commission after the completion of the recruitment process.

The University reserves the right not to complete the recruitment process without giving any reason.

The University reserves the right not to complete the recruitment process without giving any reason.

Fulfilling the obligation resulting from art. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, hereinafter referred to as the „Regulation” , Polish Air Force University informs:

1.     The administrator of your personal data is the Polish Air Force University located in Dęblin at ul. Dywizjonu 303 No. 35, postal code 08-521, on behalf of which the Rector-Commandant of the Polish Air Force University acts.

2.     The administrator has appointed the Data Protection Officer, supervising the correctness of personal data processing at the Polish Air Force University, who can be contacted via the e-mail address: iod@law.mil.pl

3.     Your personal data is processed in order to carry out the recruitment process.

4.     The legal basis for the processing of your personal data are:

a)    the necessity to perform the legal obligations incumbent on the administrator (Article 6(1)(c) of the Regulation) from the provisions of the Act of June 26, 1974, the Labor Code, the provisions the Regulation of the Minister of Family, Labor and Policy Social of December 10, 2018 on employee documentation and in the case of recruitment for the position of an academic teacher, also the provisions of the Act of July 27, 2005, Law on Higher Education and Science.

b)    your consent in the case of using personal data to the extent not specified by law (Article 6 (1) (a) in the case of processing of  ordinary personal data and Article 9 (1) of the Regulation – in the case of processing personal data of special categories). Consent to the processing of ordinary personal data is sending application documents. Consent to the processing  of personal data of special categories is the sending of a written statement. consent is voluntary.

5.     Providing personal data indicated in the applicable regulations is mandatory and necessary to participate in the recruitment process, while providing other personal data is voluntary.

6.     Recipients of personal data may be entities to whom such data will be made available under applicable law.

7.     Your personal data will be processed for the purposes of the current recruitment until its completion.

8.     You have the right to access your personal data, including obtaining a copy of the data, the right to rectify personal data, the right to delete personal data and the right to limit the processing of personal data. You do not have the right to object to the processing of personal data.

9.     You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the President of the Data Protection Office.

10.  The consent granted by the consent to the processing of personal data may be withdrawn by you at any time, without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

11.  Your personal data will not be transferred to third countries.

12.  Your personal data will not be subject to automated decision making, including profiling.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro_ds.nauki@law.mil.pl