Dyrektor

Instytut Ekonomii i Finansów
Uniwersytet Szczeciński

Ogłasza się konkurs w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, na kadencję rozpoczynającą się z dniem 01 stycznia 2021 r. Stanowisko, którego dotyczy konkurs, zostanie objęte z dniem 01 stycznia 2021 r. na czteroletnią kadencję.

Zgłoszenia udziału w konkursie dokonywane są pocztą elektroniczną na adres – rektorat@usz.edu.pl, osobiście w sekretariacie Rektora albo przesyłką pocztową na adres – Uniwersytet Szczeciński, Biuro Rektora, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70453 Szczecin. Zgłoszenie dokonane w formie elektronicznej musi być uwierzytelnione podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom znajdują się w załączonym Postanowieniu nr 14/2020 rektora US