Dziekan inne stanowisko

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Ogłasza się konkurs na stanowisko dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2024 r. i trwająca co do zasady w latach akademickich 2024/2025 – 2027/2028 z zastrzeżeniem przepisów § 90 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasze wymagania

 • Kandydaci na stanowisko dziekana wydziału muszą spełnić warunki wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych albo dydaktycznych
 • posiadanie stopnia naukowego albo tytułu naukowego

Mile widziane

 • Kandydat może dołączyć do zgłoszenia do udziału w konkursie także inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zakres obowiązków

 • organizowanie i prowadzenie procesu kształcenia na kierunkach studiów obsługiwanych przez wydział
 • sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia, zgodnością programów studiów i ich realizacji z obowiązującymi przepisami, przestrzeganiem regulaminu studiów
 • przygotowywanie materiałów dla potrzeb przeprowadzenia oceny okresowej działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na wydziale według kryteriów i trybu określonego przez rektora dla poszczególnych grup pracowników i stanowisk
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów studentów kierunków studiów obsługiwanych przez wydział
 • wykonywanie określonych zadań Uniwersytetu we wskazanych w pkt 1 i 2 zakresach, przewidzianych statutem lub wynikających z upoważnienia rektora
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydziałową komórką organizacyjną właściwą do spraw studenckich i monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów i doktorantów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do udziału w konkursie z uzasadnieniem
 • propozycja strategii rozwoju wydziału łącznie z koncepcją sprawowania funkcji dziekana
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących posiadania stażu pracy
 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego albo tytułu naukowego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski
 • informacja o dorobku naukowym lub dydaktycznym
 • informacja o dotychczas pełnionych funkcjach organizacyjnych w jednostkach szkolnictwa wyższego i nauki
 • oświadczenie o formie zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim po wygraniu konkursu i powołaniu na stanowisko, którego dotyczy konkurs (§ 87 ust. 5 Statutu US)
 • w przypadku osób niezatrudnionych dotychczas w Uniwersytecie Szczecińskim - wniosek o zatrudnienie (§ 87 ust. 6 Statutu US)
 • opinia właściwej rady naukowej instytutu odnośnie Kandydata na stanowisko dziekana wydziału

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński, Biuro Rektora, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin