2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 30 MAJA 2022 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022 r. poz. 574).

 

Wymagania:

Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie fizyki teoretycznej. Oczekujemy innowacyjnych planów badawczych komplementarnych do badań prowadzonych w Instytucie Fizyki Teoretycznej.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki teoretycznej. Od kandydata wymagane jest wcześniejsze, co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym po uzyskaniu stopnia doktora. Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 10 laty.

Podstawowe obowiązki:

Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w dziedzinie fizyki teoretycznej oraz skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Kandydat wyłoniony w konkursie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie. Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

 

Warunki zatrudnienia:

W zależności od kompetencji, kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 33 miesięcy z możliwością przedłużenia) lub na czas nieokreślony. Kandydat będzie podlegał regularnym ocenom okresowym. Preferowany początek zatrudnienia to 1 marca 2023.

 

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć elektronicznie, drogą e-mailową na adres sekretariat.ift@fuw.edu.pl    następujące dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie –  w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2.      Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

4.      Życiorys.

5.      Informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej.

6.      Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science  z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy (bez autocytowań) ze  wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.

7.      Plan badawczy na najbliższe lata.

8.      Dyplom doktora.

9.      Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

 

Przy realizacji zatrudnienia wybrany w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 stycznia 2023. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail). Wydział zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 30 MAY 2022

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

The requirements:

We seek a scientist with a recognized research record and an innovative research plan in theoretical physics that is complementary to the research conducted in the Institute of Theoretical Physics. A PhD degree obtained in the area of theoretical physics and at least one-year employment in academic or research institution after the PhD are required for this position. Previous experience in teaching at a university level is mandatory. Priority will be given to candidates who have received a doctoral degree within the last 10 years.

Key responsibilities:

The successful candidate is expected to conduct research in theoretical physics and to be successful in attaining external funds for research projects. He or she must demonstrate a commitment to  excellence in teaching introductory courses, as well as advanced courses pertaining to his/her field of specialization. The number of teaching hours is 210 per academic year.

 

Employment conditions:

This is an offer for a full-time position. Depending on qualifications of the candidate, the employment contract will be either for a fixed term (up to 33 months with possible extension) or for an indefinite term. The employee will undergo periodic evaluations. The position will be available starting from the 1st of March 2023.

 

The candidate should provide the following documents:

 

1.      Application for the position (cover letter) – the pdf-format with a scanned signature.

2.      Information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      CV.

5.      Information about the candidate’s scientific career and teaching experience.

6.      List of scientific publications with citation numbers according to the Web of Science  database (without self-citations). Two most important achievements should be specified. 

7.      Research plan.

8.      Copy of PhD diploma.

9.      At least 2 reference letters from professors or senior faculty members familiar with the candidate’s achievements. The letters should be treated as confidential and e-mailed directly to the address given below.

 

The documents in pdf format should be e-mailed to: sekretariat.ift@fuw.edu.pl

 

In order to start the employment process, a successful candidate will need to submit original, signed documents.

 

The candidate should provide all documents by 30 SEPTEMBER 2022

 

 

The entire procedure will be concluded by 31st of January 2023 The candidate might be invited for an interview with the Committee appointed by the Dean of the Faculty.

The results will be communicated by e-mail on an individual basis. The Faculty reserves the right to close the procedure without selecting a candidate.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.