adinkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW.

Liczba miejsc- jedno

Wymiar etatu – pełny etat

Okres zatrudnienia – czas określony od 1/X.2022 r.

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

stopnia doktora habilitowanego;
pogłębionej znajomości historii i współczesności Europy Środkowej;
wiedzy z zakresu kultury, literatury, kwestii narodowościowych Europy Środkowej;
dobrej znajomości jednego z języków regionu (czeski, słowacki, węgierski lub rumuński);
biegłej znajomości języka angielskiego (ew. innego kongresowego)
doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, których tematyka dotyczyła obszaru Europy Środkowej;
doświadczenia w organizacji i prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych;
posiadania dorobku naukowego i publikacji z zakresu Europy Środkowej;
nieposzlakowanej opinii pod względem postawy osobistej jako badacza i nauczyciela akademickiego;
deklarowania Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszego miejsca zatrudnienia
Podstawowe obowiązki

·         zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, od 1/X.2022 r.

·         praca badawcza w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie (dwa egzemplarze);

·         dyplom minimum doktora (kopia);

·         życiorys naukowy (dwa egzemplarze) oraz dwie fotografie  ;

wykaz osiągnięć naukowych;
·         kwestionariusz osobowy (dwa egzemplarze ze zdjęciami);

do pobrania na stronie: : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie Studium Europy Wschodniej UW, Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 32, wejście C z dziedzińca Pałacu pok. C10, e-mailem studium@uw.edu.pl lub pocztą na wskazany wyżej adres w terminie do 10 czerwca 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 27 czerwca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dean

 

of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces a competition for the post of Assistant Professor with habilitation in a group of research and teaching staff at the Centre for East European Studies of the Faculty of Oriental Studies.

 

Number of posts – one, fulltime position, from 1/X.2022

 

We require from the candidate for this position:

·         post-doctoral degree

·         deep knowledge of history and contemporary issues in the area of Central Europe;

·         knowledge of culture, literature, and ethnic problems of Central Europe;

·         good knowledge of one of the regional languages (Czech, Slovenian, Hungarian or Romanian);

·         very good command of English (alt. another congress language);

·         experience in conducting academic classes, the subject of which covered the area of Central Europe;

·         experience in organizing and managing international relations;

·         experience in preparing and implementation scientific projects;

·         academic achievements and publications concerning problematics of Central Europe;

·         unblemished opinion in terms of personal attitude, a researcher and academic teacher;

·         declaring the University of Warsaw as the first place of employment

 

Basic duties

• didactics in the Centre for East European Studies of the Faculty of Oriental Studies from 1/X.2022

• research in the Political Science and Administration

 

The candidates should submit the following documents:

 

·         application for employment (two copies);

·         Ph.D. with habilitation diploma (copy);

·         scientific biography (two copies);

·         list of scientific achievements;

·         personal questionnaire (two copies with photos) for download at: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         Information regarding the processing of personal data to be downloaded from: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         a statement about the basic workplace to be downloaded from: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;

·         declaration of acceptance of the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher at the University of Warsaw available at the Dean’s Office of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw;

·         opinion of an academic teacher holding a title or academic degree;

·         other documents relevant to the case / on the initiative of the candidate.

The competition is the first stage specified in the Statute of the University of Warsaw for the recruitment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further proceedings.

The documents will be accepted at the secretariat of the Center for East European Studies UW, Potocki Palace, Krakowskie  Przedmieście 32, entrance C from the Palace courtyard room C10 between 09.00-16.00, except Saturdays and public holidays or by e-mail studium@uw.edu.pl or by regular post on the above mentioned address until June 10,2022.                                             .

The competition will be resolved by June 10,2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl