adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Liczba dostępnych stanowisk: 1       

Nr ref.: 43/2022/NA/WNP/INoZ                                                 

Słowa kluczowe: mineralogia , mineralogia środowiskowa, spektroskopia elektronowa

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych w zakresie mineralogii i mineralogii środowiskowej oraz spektroskopii elektronowej,
 • pozyskiwanie projektów badawczych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu instrumentalnych metod badawczych w geologii, mineralogii i geochemii środowiskowej,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół: Nowe minerały skał pirometamorficznych i inne zespoły oraz staranie się o pozyskanie projektów własnych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni wynikających z regulaminów Uniwersytetu.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • wskaźnik Hirscha (IH) na podstawie Web of Science lub Google Scholar na poziomie co najmniej 2,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany krajowy lub zagraniczny staż naukowy (min. 3 miesiące),
 • aktywny udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • znajomość metod badawczych obejmujących elektronową mikroskopię skaningową sprzężoną z analizatorami EDS oraz WDS, spektroskopię Ramanowską,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej elektronowy mikroskop skaningowy, konfokalny mikroskop Ramanowski, mikrotwardościomierz, zestaw próżniowej napylarki węgle/metale ciężkie,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi oprogramowania w szczególności programów: Origin Lab, Grams, Grapher, Corel, Pathfinder,
 • przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym.
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 
WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (4 lata), w wymiarze 1 etatu,
 2. zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 3. wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 4. dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 5. dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 6. roczny wymian zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 7. zadaniowy czas pracy,
 8. możliwość rozwoju zawodowego,
 9. pakiet świadczeń socjalnych,
 10. możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 11. możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 12. możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 3. inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.
   

 HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 28 listopada 2022 r. ( 23.59, czasu CET)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28 stycznia 2023 r.
 

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, dostępnego pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=91B7E25E-9D50-47F7-A5A5-E81880333462&skkcfg=80847a8bea48474dad983b5a2a3e1d90&skkExternalOfferId=139581&skkCountryId=1&skkRegionId=13

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Komisja konkursowa podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu lub pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego Kandydata podejmuje Rektor.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów określonych w art. 113 i 118 oraz dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.).

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako podstawowym miejscu pracy, kandydaci zatrudnieni w ramach podstawowego miejsca pracy w innej uczelni, na dzień zatrudnienia powinni spełniać wymóg określony w art. 120 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574), zgodnie z którym nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy.

W przypadku kandydatów, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl