Adiunkt

Wydział Historii i Archeologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: archeologia

 

PCB-1222A-69/2022


R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie antropologii fizycznej;

– posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora;

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym w zakresie antropologii fizycznej społeczności pradziejowych Europy Środkowej i posiadanie znaczących osiągnięć naukowych na tym polu (zwłaszcza publikacji, w szczególności monografii naukowej, artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, artykułów w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych), potwierdzających kompetencje do prowadzenia działalności badawczo-dydaktycznej;

– doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne;

– biegła znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego;

– doświadczenie w ubieganiu się, kierowaniu lub realizacji projektów badawczych skoncentrowanych na problematyce antropologii fizycznej społeczności pradziejowych Europy Środkowej.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–  podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–  odpis dyplomu doktora;

–  kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–  wykaz publikacji naukowych;

–  wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–  oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–  oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Archeologii (pok. 018)

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (Stara Humanistyka), 20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 6 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Lublin, dnia 3 listopada 2022 r.

 

PROREKTOR

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ia@poczta.umcs.lublin.pl