Adiunkt badawczo – dydaktyczny

hr@upwr.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych

 

Opis zadań na stanowisku:

 

prowadzenie działalności badawczej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia;
·        przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku: polskim i angielskim

·        upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS i/lub Web of Science jako wiodący autor

·        czynne uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych);

·        udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze   oraz kompetencje zawodowe;

·        udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;

·        inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

 

Wymagania wobec kandydata:

posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności lub dyscyplinach pokrewnych;
posiada doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu technologii, przetwórstwa i analizy jakościowej i towaroznawczej surowców i produktów pochodzenia roślinnego,
posiada doświadczenie badawcze w zakresie technologii żywności i żywienia, w tym:
Ø  znajomość technologii i procesów technologicznych, analizy jakościowej i towaroznawczej surowców i produktów pochodzenia roślinnego;

Ø  umiejętność analiz aktywności biologicznej z wykorzystaniem testów in vitro;

Ø  znajomość analizy sensorycznej;

·        posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej, m.in. wysokosprawnej chromatografii cieczowej współpracującej z detektorami typu ELSD, FL, PDA i spektrometrii mas,

posiada dorobek naukowy opublikowany w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub Web of Science, jako autor wiodący o sumarycznym Impact Factor minimum 20,
posiada dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach naukowych i seminariach
·        posiada doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych m.in. MEiN, NCN, NCBR, MRiRW

·        zna język polski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,

·        zna język angielski na poziomie komunikatywnym (pożądany poziom min. B1/B2)

·        spełnia kryteria wskazane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z póź. zm.):

Ø  korzysta z pełni praw publicznych;

Ø  ma pełną zdolność do czynności prawnych;

Ø  nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Ø  nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

·        wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

·        atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;

·        atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

·        życiorys naukowy, uwzględniający m.in. wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania wraz ze wskazaniem praktycznego aspektu, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość;

·        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·        oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;

·        oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;

·        dorobek publikacyjny w postaci dokumentu MS Word z aktywnym linkiem  do bazy SCOPUS i/lub Web of Science i/lub Bazy Wiedzy UPWr;

·        dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;

·        zaświadczenie w formie decyzji o przyznaniu i/lub rozliczeniu projektu badawczego – w przypadku posiadanego doświadczenia w kierowaniu projektem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 16.09.2022 roku z dopiskiem w tytule maila: Adiunkt bd w KTOWiNR

 

Dokumenty powinny zawierać:

·        informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zawarcie informacji:

·        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

o   administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

o   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

o   podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

o   zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

o   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

o   Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

·        przysługuje Państwu prawo:

o   dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

o   żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

o   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

o   do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

o   w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

o   podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl