adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

WPL-1210- 18/2022

 

 

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Instytucie Filologii Klasycznej

w Zakładzie Studiów nad Renesansem

(liczba stanowisk – 1, umowa na czas nieokreślony,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

 

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM I KANDYDATKOM

–   Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

–   Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii klasycznej.

–   Doświadczenie naukowe (w tym międzynarodowe) w zakresie badań językoznawczych nad językiem łacińskim oraz łacińskojęzyczną literaturą i kulturą postarożytną, potwierdzone publikacjami.

–   Udział w projektach badawczych.

–   Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu filologii klasycznej, w szczególności zajęć o charakterze językoznawczym.

–   Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MEiN); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MEiN i in.).

–   Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu filologii klasycznej, zwłaszcza o charakterze językoznawczym (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki i Instytutu Filologii Klasycznej.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1)      Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki (prosimy o podanie numeru referencyjnego ogłoszenia konkursowego).

2)      Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW.

3)      Życiorys naukowy wraz z Informacją o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

4)      Wykaz publikacji.

5)      Plan dalszej działalności badawczej.

6)      Odpis dyplomów: magisterskiego, doktorskiego i habilitacyjnego, ewent. kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie.

7)      Kwestionariusz osobowy – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx

8)      Aktualna opinia bezpośredniego przełożonego lub (w przypadku osoby niepracującej) promotora.

9)      Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.

10)   Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc

11)   Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydatki lub kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim (o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”)                                                                          wraz z formularzem „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej pocztą e-mailową na adres: dziekan.polon@uw.edu.pl (w formie plików pdf, najlepiej wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko – konkurs’). Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru referencyjnego konkursu.

Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem (i w takiej postaci zeskanowane).

Kandydaci i kandydatki zobowiązani są na prośbę komisji do udostępnienia oryginałów dokumentów.

W przypadku zatrudnienia wyłoniony w ramach konkursu kandydat lub kandydatka ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 03.01.2023

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wydziałowa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Obwieszczenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020, Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Komisja po przeprowadzeniu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana kandydatom i kandydatkom drogą mailową.

 

Wydział Polonistyki zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21.02.2023

 

Warszawa, dnia 25.11.2022

 

Załączniki