: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Pracowni procesów i struktur zarządzania (Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania)

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w grupie badawczo-dydaktycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.      stopień doktora habilitowanego lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewnych;

2.      zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania organizacjami (procesy, struktury, podejmowanie decyzji i in.);

3.      dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;

4.      uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;

5.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady);

6.      doświadczenie w pracy organizatorskiej na uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji konferencji;

7.      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt;

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna;

3.      Dyscypliny naukowe, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości;

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku,  doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

6.      Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW;

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;

·         życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków;

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ )

·         kopię dyplomu doktora habilitowanego lub doktora;

·         wykaz publikacji;

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW);

·         oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się
i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW;

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW).

 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 31 marca 2023 r.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

 

 Dziekan

 Wydziału Zarządzania UW

  prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl