Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

o   g   ł   a   s   z   a

 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

 

Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

 

Dodatkowymi warunkami są:

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących tematyki norm, dewiacji i kontroli społecznej (udokumentowane publikacjami lub udziałem w projektach badawczych).
Doświadczenie dydaktyczne w zakresie problematyki norm, dewiacji, kontroli społecznej lub metod badawczych nauk społecznych.
Doświadczenie organizacyjne takie jak udział w instytucjonalnych działaniach, organizacja konferencji lub przygotowanie aplikacji grantowych.
Znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
Zakres obowiązków:

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych, składanie wniosków grantowych.

2.       Obowiązki dydaktyczne: Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

3.       Obowiązki organizacyjne: Organizacja konferencji, seminarium i warsztatów.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

– zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;

– kwestionariusz osobowy;

– CV;

– odpisy dyplomów;

– informacja o działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (maks. 2 strony);

– kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

– nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;

– oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW;

– informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/

– materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: ipsir@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.

 

Termin zgłoszeń upływa dnia 28 maja 2021 roku.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do 18 czerwca 2021 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

 

       D  Z  I  E  K  A  N

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

                                                                                                              (dr hab. Aneta Gawkowska)                                                                   

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES AND RESOCIALIZATION

AT UNIVERSITY OF WARSAW

– with the consent of the Rector –

announces

 

An open competition for the position of assistant professor at the Department of Sociology of Norms, Deviance and Social Control of the Institute of Social Prevention and Resocialisation (Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, University of Warsaw).

 

The competition refers to one full-time position for 24 months.

 

The competition is addressed to candidates who are PhD holders in social sciences (according to Polish classification of disciplines).

Additional conditions include:

1.       Research experience in the field of norms, deviance and social control (documented by publications or participation in research projects).

2.       Teaching experience: in the field of norms, deviance, social control or social science research methods.

3.       Organizational experience e.g. participation in institutional activities, conference organization or grant proposals development.

4.       Polish advanced.

5.       English advanced.

Responsibilities:

1.       Research responsibilities: conducting scientific research, publishing research results in academic journals, applying for research grants.

2.       Teaching responsibilities: conducting classes.

3.       Organizational responsibilities: organization of conferences, seminars and workshops.

If interested, please send the following documents (as attachments) by e-mail:

–          the application form addressed to the Dean of the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, including a clause on consent to the processing of personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act (attached), with the name of the Institute inserted where indicated;

–          a personal data form;

–          CV;

–          degrees’ copies;

–          information on research, teaching and organizational activities (max. 2 pages)

–          copies of selected publications (no more than 3);

–          contact details of two referees;

–          a statement confirming that the candidate has read and accepts the rules for conducting competitions for a research and teaching position available on the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

–          information on personal data processing and the authorization clause (available for download from the human resources site) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/

–          The documents should be e-mailed to ipsir@uw.edu.pl in the pdf format, with the name, surname and the position indicated in the name of the files sent.

The deadline for submissions is May 28, 2021

 

The competition is the first step of the employment process described in the Rules and Regulations of the University of Warsaw, and its positive outcome is the basis for further proceedings.

The competition result’s notice shall be issued until June 18, 2021.

The candidates will  be informed about the result be e-mail.

DEAN

Of Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

 

          (dr hab. Aneta Gawkowska)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl