adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

OTWARCIE KONKURSU 31.10.2022

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko typu adiunkt badawczy (ekwiwalent post-doca). Zadania badawcze będą związane z wyszukiwaniem i badaniem gwiazdowych układów podwójnych z wykorzystaniem mikrosoczewkowania grawitacyjnego oraz szacowaniem funkcji mas gwiazd centralnego zgrubienia Galaktyki.  

 

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać e-mailowo na hiring@astrouw.edu.pl.

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Przy realizacji zatrudnienia osoba wyłoniona w konkursie ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

 

 

 

Wymagania:

– Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii lub pokrewnej dziedziny (zrozumienie zagadnień astronomicznych będzie wymagane) uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat. Dla kobiet okres ten jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone lub przysposobione dziecko. Aplikacje mogą być składane przed obroną pracy doktorskiej, ale w tym przypadku pracę będzie można rozpocząć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

– Doświadczenie badawcze i międzynarodowe odpowiednie dla etapu kariery naukowej. Preferowane (ale nie wymagane) będzie doświadczenie w zakresie: mikrosoczewkowania grawitacyjnego, badań centralnego zgrubienia Galaktyki, analizy dużych zbiorów danych, statystyki bayesowskiej lub aplikowania i prowadzenia obserwacji astronomicznych, szczególnie w dziedzinie optyki adaptatywnej i interferometrii optycznej.

– Dobry dorobek publikacyjny.

– Dobre umiejętności programistyczne i wizualizacji danych. Doświadczenie w pracy na systemach operacyjnych Linux lub Mac.

– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Podstawowe obowiązki:

Zadania badawcze będą związane z wyszukiwaniem i badaniem gwiazdowych układów podwójnych z wykorzystaniem mikrosoczewkowania grawitacyjnego oraz szacowaniem funkcji mas gwiazd centralnego zgrubienia Galaktyki. Układy podwójne będą wyszukiwane w fotometrycznych bazach danych wielkoskalowych przeglądów nieba. Znalezione układy podwójne będą badane w celu określenia cech całej populacji (z uwzględnieniem efektywności detekcji), jak i szczegółowej analizy najbardziej interesujących przypadków (np. układów z trzecim ciałem).

 

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres dwóch i pół roku z możliwością przedłużenia o dodatkowe dwa i pół roku. Okres zatrudnienia powinien rozpocząć się pomiędzy styczniem i wrześniem 2023. Oferujemy pensję w wysokości maksymalnej dozwolonej przez warunki grantu NCN. Miejscem wykonywania pracy będzie Obserwatorium Astronomiczne UW (Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa).

 

Termin składania ofert: 5.12.2022.

Podania należy przesyłać na hiring@astrouw.edu.pl.

 

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć:

1. CV.

2. Opis dotychczasowych badań, w tym listy najważniejszych prac naukowych, prezentacji konferencyjnych oraz grantów.

3. List motywacyjny – podanie w formacie PDF z podpisem (zeskanowanym lub kwalifikowanym).

4. Kopia dyplomu doktorskiego.

5. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx). Formularz w formacie PDF powinien zawierać podpis (zeskanowany lub kwalifikowany).

6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z podpisem (zeskanowanym lub kwalifikowanym).

Dodatkowo osoby kandydujące powinny zaaranżować 1-3 poufnych listów rekomendacyjnych, które zostaną wysłane na adres hiring@astrouw.edu.pl do dnia 5.12.2022.

 

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 15.1.2023.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronach internetowych Obserwatorium Astronomicznego UW.

 

 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

§  telefonicznie: 22 55 20 355.

 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres ………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. członkowie Komisji Konkursowej.

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

§  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

§  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

……………………………………..                               …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                   (podpis kandydata)

 

[1]                                                                                            Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
[2]                                                                                            Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
[3]                                                                                            Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4]                                                                                            Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5]                                                                                            Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[6]                                                                                            Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]                                                                                             https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]                                                                                            https://www.privacyshield.gov

 

 

COMPETITION OPENING DATE 31.10.2022

Applications are invited for a research adjunct position (postdoctoral research equivalent) at the Astronomical Observatory, University of Warsaw (Poland). Successful applicants will search for and analyze binary stellar systems using the gravitational microlensing technique. Research tasks will also involve the estimation of the mass function of stars in the Galactic bulge.

 

If you have questions, please send an e-mail to hiring@astrouw.edu.pl.

 

This job advertisement is the first step of the hiring process.

 

Selected candidates will be required to present original documentation.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated Jul 20, 2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

 

 

 

 

 

 

 

The requirements:

– Ph.D. in astronomy or related field (understanding of astronomical concepts will be required) received during last 7 years. This limit is extended by 18 months for women who have given birth to or adopted a child. Candidates may apply before the Ph.D. defense but will have to present a Ph.D. diploma before starting the position.

– Previous research experience and international experience adequate for the stage of the scientific career. Preferred (not required) experience in areas of: gravitational microlensing, Galactic bulge studies, analysis of large datasets, Bayesian statistics, or applying for and executing astronomical observations, in particular adaptive optics or optical interferometry.

– Good publication record.

– Good programming and data-visualization skills. Experience with Linux or Mac operating systems.

– Very good communication skills in written and spoken English.

 

Key responsibilities:

Successful applicants will search for and analyze binary stellar systems using the gravitational microlensing technique. Research tasks will also involve the estimation of the mass function of stars in the Galactic bulge. Binary systems will be searched for in photometric databases of large-scale surveys. Binary systems found will be studied to estimate properties of the whole population (taking into account detection efficiency) and to characterize in detail the most interesting systems (e.g., systems with a tertiary body).

 

Employment details:

Candidates will be hired full-time for two and a half years with a possibility of an extension for additional two and a half years. The employment should start between January and September 2023. We offer a salary at the maximum value allowed by a grant from the Polish National Science Center. Job location: University of Warsaw Astronomical Observatory (Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warsaw, Poland).

 

Deadline for applications: Dec 5, 2022.

All documents should be sent to hiring@astrouw.edu.pl.

 

The candidate should provide the following documents:

1. CV.

2. Explanation of research experience including lists of the most important publications, conference presentations, and grants. 

3. Cover letter in PDF format with a signature (scanned or electronic).

4. Copy of the Ph.D. diploma.

5. Information on the processing of personal data (GDPR) – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx)  –  the PDF format with a signature (scanned or electronic).

6. Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) –  the PDF format with a signature (scanned or electronic).

Candidates should arrange for 1-3 confidential recommendation letters to be sent to hiring@astrouw.edu.pl by Dec 5, 2022.

 

Selected candidates will be informed about an interview with the selection committee individually.

The selection process is expected to conclude by Jan 15, 2023.

The candidates will be informed individually about the results via e-mail. The results will also be presented on the University of Warsaw Astronomical Observatory website.

 

 

Name and Surname

 

Information on personal data processing

 

 

Controller

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.

 

Contact with the controller:

§  by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);

§  by phone: 22 55 20 355.

 

Data Protection Officer (DPO)

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting recruitment documents, providing information on current recruitment process.

 

Purpose and legal grounds of data processing

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.

 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law[1] (given  name (names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process[2], whereas other data[3] shall be processed based on your consent which may take the following wording:

 

I agree to the processing of personal data provided in …. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data[4] which may take the following wording:

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR, provided in ……………… (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon your consent[5] which may take the following wording:

 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the University of Warsaw for the period of the next nine months.
 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at 
………………………………… (email address due for the recruitment process).

 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had been completed upon consent before its revocation.[6]

Data retention period

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months from the date the recruitment process is completed.

 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of nine months.

Data recipients

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in the scope of their duties.

 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services involving data processing, like members of the competition committee.

 (name all recipients of data)

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in their data processing centres.[7] Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, accepted by the European Commission.[8] This shall guarantee an adequate level of data security.

 

Rights of the data subject

Under the GDPR data subjects have the following rights:

§  to access data and to receive copies of the actual data;

§  to correct (rectify) your personal data;

§  to restrict processing of personal data;

§  to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;

§  to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing violates law.

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

 

 

 

…………………………………                                                                             ………………………………

         place and date                                                                                                                      applicant’s signature

[1]                                             Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);
[2]                                             Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR);
[3]                                             Art. 6 section 1 letter a of the GDPR;
[4]                                             Art. 9 section 2 letter a GDPR;
[5]                                             Art. 6 section 1 letter a  GDPR;
[6]                                             Art. 7 section 3  GDPR;
[7]                                             https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]                                             https://www.privacyshield.gov

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl