adiunkt (badawczy)

Wydział Historii UW
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Historii UW 
w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura Gościnna:
„Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej
humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”,
kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey

Planowany okres zatrudnienia: 15 marca 2023 – 15 sierpnia 2024
Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 4500-5000 PLN miesięcznie
Pełny etat

Opis projektu

Rozwój technologii cyfrowych i infrastruktury ma ogromny potencjał w następstwie tzw. zwrotu przestrzennego w humanistyce, która boryka się z wyzwaniami wynikającymi z przechodzenia od tradycyjnych metod i teorii do nowoczesnych możliwości badawczych. Dostępność danych cyfrowych pozwala obecnie zadawać pytanie „gdzie?”, a nawet stawiać je w centrum prowadzonych badań. Przedmiotem badań w projekcie, kierowanym przez prof. F. Harveya, są ograniczenia w badaniach humanistycznych uwzględniających wymiary przestrzenny i czasowy, pojawiające się z uwagi na korzystanie z kartograficznej reprezentacji i brak możliwości podania pełnej informacji chronologicznej. W celu rozwiązania tych problemów należy powiązać narzędzia i metody stosowane w humanistyce cyfrowej i badaniach przestrzennych z teorią interpretacji i wyjaśniania. W praktyce oznacza to skupienie się na rozwoju grafowych baz danych, wspierających integrację podejść close‑readingdistant-reading w interpretacyjnym ujęciu badawczym oraz ułatwiających wizualizację i prezentację informacji w postaci przestrzennej.

Przewidujemy, że omawiany projekt przyczyni się do wypracowania nowych sposobów wsparcia wnioskowania w naukach humanistycznych i społecznych. Korzystając z 25‑letniego doświadczenia w pracach badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS), prowadzonych w USA i Niemczech, prof. Francis Harvey proponuje wprowadzanie nowych, innowacyjnych teorii, metod i perspektyw badawczych do prezentacji informacji przestrzennych w humanistyce. W ramach realizacji projektu powstanie narzędzie cyfrowej obróbki danych, wspierające interpretację analityczną danych historycznych, oraz narzędzie pozwalające na wizualizację interpretowanych danych.

W realizacji projektu wykorzystywane są następujące narzędzia i programy: Nodegoat, Gephi, CATMA, QGIS oraz Neo4j.

Zadania w ramach projektu

 • Prowadzenie badań naukowych na potrzeby publikacji i warsztatów z instytucjami dziedzictwa kulturowego.
 • Publikacja artykułów naukowych uwzględniających informacyjne podejście do interpretacyjnych badań historycznych.
 • Przygotowywanie prezentacji naukowych na konferencje lub warsztaty.
 • Pomoc w organizacji warsztatów.

Oczekiwania

 • Kompetencje w zakresie humanistyki cyfrowej.
 • Kompetencje w łączeniu wizualizacji danych, modelowania semantycznego, reprezentacji geograficznej, graphDB oraz ilościowych i jakościowych metod badań historycznych.
 • Znajomość historii Polski/Europy.
 • Udokumentowana umiejętność przeprowadzania analizy i syntezy wielu źródeł danych.
 • Doświadczenie w publikowaniu prac naukowych.
 • Wiedza na temat historycznych podejść do badań interpretacyjnych, kartografii.
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem humanistyki przestrzennej i doświadczenie w analizie grafów/sieci.
 • Stopień doktora z historii, kognitywistyki lub niezależne doświadczenie w badaniach historycznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca współpracę z kierownikiem projektu, prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji.
 • Zdolność i chęć do pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, sumienności i terminowość.

Dodatkowe atuty

 • Umiejętność zarządzania projektem.
 • Doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi.
 • Zainteresowanie rozwojem narzędzi w ramach humanistyki cyfrowej.

Procedura konkursowa

 • Termin składania dokumentacji: 13 lutego 2023 r. Liczy się data wpływu.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 lutego 2023 r.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim. Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja może wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się za pośrednictwem Internetu w terminie do 27 lutego 2023 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
  Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 • Zatrudnienie jest możliwe od 15 marca 2023 roku.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (informacja dostępna na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW i w załączonym ogłoszeniu).
 3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
 4. CV z listą publikacji, a także opis planów naukowych na najbliższe lata (w języku angielskim).
 5. List motywacyjny (w języku angielskim).
 6. Kwestionariusz osobowy dla kandydata (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW).
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4). 

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Wydziału Historii: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „konkurs WHist-K-2022-12 adiunkt”.

English version – see the attached file.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl