Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje adiunkta – lidera zespołu młodych naukowców w ramach Działania I.1.2 „Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej”
(w związku z realizacją Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”).

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2021/27
Stanowisko adiunkt: badawczy
Grupa stanowisk: badawcza
Dyscyplina naukowa:
·         ekonomia i finanse,

·         geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

·         nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie,

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach,

·         nauki o zarządzaniu i jakości,

·         nauki prawne,

·         nauki socjologiczne,

·         pedagogika,

·         psychologia.

Słowa kluczowe: doskonałość naukowa, zespół badawczy, nierówności, mobilność, transformacja cyfrowa, ryzyko systemowe, nauki społeczne

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk: 1

Planowane wynagrodzenie: do 15 000 PLN brutto

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2021 r. / I kwartał 2022 r.

Planowany okres zatrudnienia; do końca 2023 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 24 miesiące pod warunkiem pomyślnego przejścia ewaluacji.

Jednostka UW: Ośrodek Badań nad Migracjami

Opis Programu i Działania
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Zrekrutowana osoba będzie miała za zadanie stworzyć zespół, którego celem będzie prowadzenie prac badawczych
o przełomowym charakterze, których wyniki będą publikowanie w uznanych czasopismach naukowych, współpraca międzynarodowa oraz docelowo, przygotowanie i złożenie aplikacji w schemacie ERC. Lider zespołu będzie aktywnie pozyskiwał finansowanie zewnętrzne, które stanie się podstawą zespołu i jego działań badawczych. Stworzony zespół będzie współpracował m.in. z Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (planowana do utworzenia w ramach IDUB platforma współpracy badaczy w naukach społecznych) oraz innymi działaniami realizowanymi w ramach piątego Priorytetowego Obszaru Badawczego IDUB – W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Uniwersytet Warszawski zapewni finansowanie ze środków działania, które lider będzie mógł przeznaczyć na zatrudnienie maksymalnie dwojga młodych naukowców na cały okres trwania programu (2-letnie kontrakty) oraz bieżące funkcjonowanie zespołu.

Zakres obowiązków
·         stworzenie zespołu młodych naukowców w oparciu o finansowanie IDUB i finansowanie zewnętrzne (udział w tworzeniu procedur konkursowych realizowanych w ramach Działania oraz rekrutacji młodych naukowców w oparciu o otwarty konkurs),

·         pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, pozwalających na finansowanie działalności zespołu
w trakcie i po ukończeniu finansowania z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”,

·         prowadzenie badań naukowych zgodnych z obszarem badawczym[1],

·         działania zmierzające do realizacji wybranych wskaźników IDUB (w szczególności: publikacje naukowe w uznanych czasopismach/wydawnictwach, złożone aplikacje w międzynarodowych schematach finansowania, współpraca międzynarodowa),

·         złożenie aplikacji w ramach schematu ERC najpóźniej w 2 roku zatrudnienia,

·         organizacja pracy zespołu badawczego, nadzór merytoryczny nad członkami zespołu,

·         prezentacja wyników realizowanych działań badawczych (w tym: udział w seminariach organizowanych w ramach IDUB),

·         utrzymywanie kontaktu i współpraca z jednostkami administracji wydziałowej oraz ogólnouniwersyteckiej, w tym w szczególności z Biurem Obsługi Badań, Biurem Programów Międzynarodowych oraz innymi jednostkami wspierającymi rozwój badań naukowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje
·         stopień co najmniej doktora w dziedzinie nauk społecznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora,

·         udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem badawczym,

·         oryginalny pomysł na tematykę badawczą nowego zespołu zgodny z obszarem badawczym Priorytetowego Obszaru Badawczego V,

·         wyróżniający dorobek naukowy zgodny z obszarem badawczym określonym w konkursie (potwierdzony publikacjami, nagrodami, pozyskanym finansowaniem zewnętrznym),

·         do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (tj. Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagane dokumenty
ETAP I:

·         uzupełniony wniosek – wersja skrócona (Załącznik nr 1)[2],

·         CV kandydata potwierdzające jego karierę naukową i zawodową (zawierające niezbędne identyfikatory, np. numer ORCID),

·         oświadczenie (Załącznik nr 4)[3], w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.[4]),

·         podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 5)[5].

ETAP II (wyłącznie zakwalifikowane osoby):

·         pełna aplikacja (Załącznik nr 1a)[6],

·         list referencyjny oraz dane kontaktowe (z adresami e-mail) do 3 naukowców, którzy mogą udzielić informacji o Kandydacie,

·         kopie 3 publikacji naukowych, których autorem/współautorem jest kandydat (w formacie PDF).

Oferujemy
·         umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, możliwość realizacji własnych planów badawczych,

·         możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego,

·         w pełni wyposażoną przestrzeń biurową dla lidera i zespołu,

·         możliwość skorzystania z dodatkowych środków wspierających proces badawczy (środki na mobilność, pozyskiwanie danych itp.).

Forma nadsyłania zgłoszeń
pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.idub@uw.edu.pl z dopiskiem „UW/IDUB/2021/27”

Procedura rekrutacyjna
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń
15 października 2021 r. (I etap)

30 listopada 2021 r. (II etap)

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
31 stycznia 2022 r.

Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną
 

Równe szanse

Konstytucyjna zasada równego traktowania wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu stanowi fundament jego działalności. Uniwersytet wspiera różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji. Uniwersytet wdraża najwyższe standardy etyczne, stoi na straży rzetelności naukowej i kieruje się zasadami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca.

[1] https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob5/
[2] https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-2/
[3] tamże
[4] https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034
[5] https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-2/
[6] tamże

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja.idub@uw.edu.p