Adiunkt Badawczy

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr 2.2021. WNZKŚ z dnia 22.09.2021 na stanowisko

adiunkta badawczego typu post-doc w projekcie badawczym

Jednostka organizacyjna: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geomorfologii

Rodzaj stanowiska: adiunkt badawczy  typu post-doc w projekcie badawczym
„GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości” realizowanym w ramach konkursu SONATA BIS-10 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2020/38/E/ST10/00042)

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki o Ziemi o środowisku

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 22.10.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2021

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2022

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.    Poszukujemy kandydatów posiadających stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2019 roku) z nauk o Ziemi i środowisku ze szczególnym uwzględnieniem geomorfologii regionów zimnych (procesy peryglacjalne i paraglacjalne) i dużym doświadczeniu w dziedzinie zmarzlinoznawstwa,

2.    Znajomość metod geofizycznych, geoinformatycznych oraz kartowań geomorfologicznych z wykorzystaniem UAV będzie mile widziana,

3.    W projekcie podejmiemy się wyjaśnienia roli jaką pełnią fale tsunami w przekształcaniu krajobrazów paraglacjalnych wybrzeży oraz przygotowaniu nadmorskich społeczności arktycznych do łagodzenia skutków geozagrożeń związanych z degradacją zmarzliny i recesją lodowców.

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców:

znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Podstawowe obowiązki:

Młody naukowiec prowadzić będzie badania wybrzeży, które zostały zalane falami tsunami w różnych regionach Arktyki i sub-Arktyki (Grenlandia, Ziemia Baffina, Alaska) i do jego najważniejszych zadań należeć będzie wykrycie oraz charakterystyka zmian jakie ekstremalne fale wykonały we krajobrazie współczesnych oraz reliktowych wybrzeży. Obok realizacji indywidualnego planu badawczego kandydat wspomagać będzie kierownika projektu w opiece nad doktorantami i reprezentować projekt GLAVE na forum akademickim. Swoją pracą naukową kandydat przyczyni się również do rozwoju i promocji Programu Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna na Uniwersytecie Wrocławskim.

Kandydaci winni złożyć:

a)     życiorys,

b)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),

c)     kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego doktora,

d)     list motywacyjny wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i planowanych dalszych badań naukowych

e)     informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;

f)      elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

g)     dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (mateusz.strzelecki@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

h)     w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

i) co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej,

j) odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: GLAVE Post-doc 1

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.  Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl