Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Akademia Pomorska w Słupsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr K.33.21.D

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku

MIASTO: Słupsk

STANOWISKO: adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA:  13.10.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.11.2021

LINK DO STRONY: http://bip.apsl.edu.pl/artykuly/868/nauczyciele-akademiccy

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, komunikacja międzykulturowa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Od kandydata wymaga się doświadczenia zawodowego w  szkolnictwie wyższym, prowadzenia badań naukowych i publikowania wyników badań w czasopismach z dziedziny językoznawstwa, udziału w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowania o granty.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska:  adiunkta

w Instytucie Filologii, Katedrze Filologii Angielskiej

w pełnym wymiarze czasu pracy: 8 godzin tygodniowo/240 godzin w ramach pełnego etatu, 
na czas określony w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy

Konkurs nie dotoczy programu europejskiego. 

Zadania: prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w czasopismach z dziedziny językoznawstwa, udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowanie o granty, prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym m.in. wykładów  i seminariów dyplomowych.

 

Wymagania: konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Angielskiej Instytutu Filologii. Kandydat powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w warunkach szkoły wyższej na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (w parze języków z językiem angielskim). Kandydat powinien prowadzić badania w zakresie językoznawstwa, wykazać się publikacjami w czasopismach punktowanych oraz planem dalszego rozwoju naukowego. Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

 

Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku)
Kwestionariusz osobowy
Życiorys
4.    Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.    Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.    Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.    Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),

8.    Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

9.    Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

– osobiście lub pocztą na adres: Katedra Filologii Angielskiej AP w Słupsku, ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk  

– pocztą elektroniczną: filologia.angielska@apsl.edu.pl

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu:  24.11.2021 r.

 

 

                                                                                                                                     Rektor

 

 

                                                                                                              dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.        Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: inspektor@apsl.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filologia.angielska@apsl.edu.pl