Adiunkt- grupa badawcza (postdoc)

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

 • – stopień doktora
 • – prowadzenie badań naukowych o profilu empirycznym (szczególną zaletą będzie posiadanie dowolnych z poniższych kompetencji: planowanie i przeprowadzanie eksperymentów behawioralnych, eyetracking, motion capture, big data, statystyczna analiza danych oraz programowanie)
 • – udokumentowany dorobek naukowy
 • o publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach (ze szczególnym uwzględnieniem publikowanych w bazach Web of Science czy Scopus), należy dołączyć kopie 1-3 wybranych publikacji
 • o czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • o udział w grantach naukowych
 • o doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zespół badawczy EVO (zob. https://cles.umk.pl/) działający w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt (https://imsert.umk.pl/) – Interakcje Umysł, Społeczeństwo, Środowisko, poszukuje badacza na stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) w zakresie językoznawstwa, o specjalności ewolucja języka.

Stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) jest częścią nowego projektu – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w ramach której Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został wybrany jedną z 10 najlepszych uczelni w Polsce i wsparty dodatkowymi środkami na rozwój potencjału naukowego. Centrum Doskonałości IMSErt  jest flagową instytucją w ramach projektu, jedyną dedykowaną specjalnie badaniom w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Cechą charakterystyczną jest otwarcie się na nowe obszary badawcze, silne umiędzynarodowienie, duża konkurencyjność, doskonałość naukowa.

Warunki zatrudnienia: o umowa o pracę na stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 •  – podanie
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • – życiorys zawodowy
 • – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • – odpis dyplomu doktorskiego
 • – informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • – wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania  i ilości stron)
 • – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • – oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)
 • – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 

Procedura konkursowa:

etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów

etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Doskonałości IMSErt UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 401a lub drogą mailową: imsert@umk.pl w terminie do dnia 31.10.2022 r., godz. 13:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.11.2022. Planowane zatrudnienie od dnia 01.12.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Dodatkowe informacje dotyczące stanowiska można uzyskać w administracji Centrum IMSErt: imsert@umk.pl

Adres pocztowy, na który aplikujący może przesłać dokumenty, gdy nie będzie chciał skorzystać z sytemu on-line: Sekretariat Centrum Doskonałości IMSErt UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 401 a.

Oferta i formularze do pobrania ze strony: https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4255

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imsert@umk.pl