Adiunkt /Starszy Wykładowca

Studium Szkolenia Wojskowego
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 
STARSZY WYKŁADOWCA – STUDIUM SZKOLENIA WOJSKOWEGO

 

INSTYTUCJA:  Studium Szkolenia Wojskowego, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO:  starszy wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA:  szkolenie ogólnowojskowe

DATA OGŁOSZENIA:  13.01.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14.02.2023 r.

OKRES ZATRUDNIENIA:  od 01.03.2023 r.

LINK DO STRONY:  www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: szkolenie ogólnowojskowe

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska starszego wykładowcy powinien cechować się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. Od kandydata oczekuje się umiejętności organizacji pracy realizowanej indywidualnie oraz współpracy w grupie. Na stanowisku starszego wykładowcy wymagane jest prowadzenie zajęć dydaktycznych od poniedziałku do niedzieli, w wymiarze pensum 360 godzin rocznie.

 

Wymagania od kandydatów:

·        spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 574),

·        posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,

·        udokumentowana znajomość przepisów dyscyplinarnych,

·        doświadczenie dowódcze w formacjach ogólnowojskowych,

·        znajomość metodyki nauczania regulaminu ogólnego i musztry,

·        znajomość zagadnień z zakresu: taktyki, rozpoznania wojskowego, podstaw dowodzenia, ceremoniału wojskowego, Regulaminu Ogólnego SZRP, Regulaminu Musztry, pełnienia służby wartowniczej,

·        znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,

·        ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. poufne,

·        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,

·        doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

·        biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

·        znajomość języka angielskiego na poziomie min. 3,2,3,2 wg STANAG 6001

·        znajomość systemu kształcenia na odległość,

·        umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

·        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

·        kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

·        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

·        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych,

·        oświadczenie o niekaralności,

·        oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do  14 lutego 2023 r.:

·        osobiście  w siedzibie SSW WAT, ul. Kartezjusza 1c (AW3, pok. nr 0.53);

·        listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Studium Szkolenia Wojskowego, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

·        pocztą elektroniczną:    anna.jezierska@wat.edu.pl

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261- 839-919

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.jezierska@wat.edu.pl