adiunkt w Instytucie Neofilologii – Filologia hiszpańska

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii – Filologia Hiszpańska, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 27.07.2022 r.

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony (do 4 lat), obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku hiszpańskim i polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1) co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych,

2) precyzyjny opis zainteresowań naukowych i/lub plan rozprawy habilitacyjnej (preferowane dziedziny: literaturoznawstwo hiszpańskie, językoznawstwo hiszpańskie, przekładoznawstwo lub nauki o kulturze i religii krajów hiszpańskiego obszaru językowego),

3) aktywny udział w życiu naukowym (np. udział w projektach badawczych, wystąpienia na konferencjach i sympozjach, punktowane publikacje naukowe, etc.),

4) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni wyższej,

5) gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim (wymagana znajomość języka polskiego na poziomie C1),

6) doświadczenie w tłumaczeniu literackim, specjalistycznym i/lub audiowizualnym będzie dodatkowym atutem.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną, naukową i organizacyjną,

2) rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym,

3) udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

4) działalność popularyzatorska i aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu/Katedry,

5) podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1) podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys (CV),

4) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat z opisem zainteresowań badawczych i/lub planem rozprawy habilitacyjnej, z wykazem publikacji naukowych i popularyzatorskich, udziałem w konferencjach i projektach badawczych, wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego),

5) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski),

6) kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7) opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy,

8) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

11) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574). 

 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres e-mailowy: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, Sekretariat Filologii Hiszpańskiej ul. Studencka 5, 31-116 Kraków do dnia 26.08.2022 r. Dokumenty można składać również w Sekretariacie Filologii Hiszpańskiej w dniach 16-26 sierpnia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 20.09.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną z użyciem technologii komunikacji zdalnej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail wskazany w dokumentach konkursowych. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zgodnie z trybem określonym w statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii, Sekretariat Filologii Hiszpańskiej, ul. Studencka 5, 31-116 Kraków (po wcześniejszym umówieniu się) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filologia.hiszpanska@up.krakow.pl