adiunkt w Instytucie Psychologii

Instytut Psychologii
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Data ogłoszenia: 15.05.2023 r.

Termin składania ofert: 14.06.2023 r.

Liczba etatów: 1

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu – pełny etat, rodzaj umowy – o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,

2)    doświadczenie dydaktyczne,

3)    udokumentowany, odpowiedni i aktualny dorobek naukowy,

4)    osiągnięcia w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych,

5)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

6)    znajomość psychologii ogólnej i psychologii klinicznej.

 

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)    realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,

2)    prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć
w języku obcym,

3)    aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Katedry,

4)    rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych,

5)    realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);

4)    wykaz publikacji naukowych,

5)    wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

6)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

8)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

9)    oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

10)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Psychologii ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p. 348), lub drogą mailową na adres psych@up.krakow.pl (preferowana forma aplikacji) do dnia 14.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 10.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 1.10.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Psychologii, ul. Podchorążych  2, pok. 348, 30-084 Kraków w terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki