asystent

Wydział Mechaniczny, Katedra Obróbki Plastycznej Metali
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Dziekan
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w Katedrze Obróbki Plastycznej Metali

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
 

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia II stopnia z oceną na dyplomie minimum 4.5 na kierunku technicznym (mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji),
 • potwierdzona znajomość problematyki dotyczącej mechaniki i budowy maszyn lub inżynierii produkcji (np. staże, praktyki przemysłowe, szkolenia, kursy, umowy o pracę),
 • znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce zatrudniającej,
 • umiejętność projektowania bryłowego i powierzchniowego w środowisku CAD,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • osiągnięcia o charakterze naukowym lub związanym z nauką, ewentualnie dydaktyką (np. nagrody, wyróżnienia, udział w badaniach, projektach naukowych, recenzje publikacji naukowych, itp.),
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego,
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego – w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • formularz dotyczący klauzuli RODO,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
 • potwierdzenie odbycia stażu(y), kursu(ów), szkolenia (ń), ew. dokument(y) potwierdzający doświadczenie przemysłowe,
 • program działań na stanowisku asystenta.

Dokumentację należy złożyć do dnia 27 września 2021 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin.

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wm.dziekan@pollub.pl