asystent badawczo-dydaktyczny – 1 etat

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia

Opis stanowiska

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
posiadają doświadczenie w prowadzeniu samodzielnej pracy badawczej;
posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, lub pracy w ramach międzynarodowych kolaboracji i zespołów badawczych.
·         posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu astrofizyki wysokich energii, poświadczonego recenzowanymi publikacjami naukowymi i wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach naukowych;

·         posiadanie szerokiej znajomości technik obserwacyjnych w ramach astronomii promieniowania gamma, w tym doświadczenie w analizie danych uzyskanych przy pomocy systemów teleskopów czerenkowowskich;

·         mile widziane doświadczenie w rozwijaniu oprogramowania i instrumentarium teleskopów czerenkowowskich;  

·         gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, w ramach udziału w międzynarodowych konsorcjach, kolaboracjach, i zespołach naukowych;

·         umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim.

Załączniki