asystent (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

 

OTWARCIE KONKURSU: 17.12.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy predyspozycji do prowadzenia eksperymentalnych badań w dyscyplinie NAUKI FIZYCZNE, w ramach możliwości eksperymentalnych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydat/kandydatka powinien mieć wysokie kwalifikacje specjalistyczne (udokumentowane publikacjami), pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie fizyki doświadczalnej. Oczekujemy również aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz gotowości do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, jeżeli tematyka badań to uzasadnia. Kandydat musi mieć co najmniej stopień doktora nauk fizycznych.

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki UW związane ze stanowiskiem asystenta badawczo-dydaktycznego (ang. post-doctoral position) w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie, w tym zajęcia ogólne dla studentów I stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań. Wybrany kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony(a) na Wydziale Fizyki UW w pełnym wymiarze etatu na okres 2 lat.

 

COMPETITION OPENING DATE: 17.12.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

A candidate must demonstrate a commitment to the experimental research in the discipline of PHYSICS within the possibilities of the Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics of the University of Warsaw. He/she should have high quality skills as well as practical experience in experimental research (documented by publications) and qualifications to effectively communicate with collaborators within research groups. The candidate is also expected to be active in gaining externally funded research grants, and to carry out the research work in collaboration with good external laboratories if the research profile requires this. The candidate should have a PhD degree in physics.

Successful candidate must demonstrate a commitment to teaching excellence in courses organized at the Faculty of Physics of the University of Warsaw connected with the position of ‘asystent’. The teaching duties are at the level of 210 hours per academic year and may include general courses in physics for undergraduate students and/or specialized courses. The candidate is expected to continuously increase the quality of teaching and to relate teaching with recent scientific achievements. The successful candidate will be employed at the Faculty of Physics of the University of Warsaw full-time for the period of 2 years.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl