asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY – NAUCZYCIEL AKADEMICKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 sierpnia 2022 LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01października 2022 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

* prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

* prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;

* opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;

* opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;

* opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;

* analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych;

* przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych;

* prowadzenie badań naukowych w zakresie automatyka, elektronika i elektrotechnika;

* publikowanie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych;

* wspieranie Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT w wykorzystaniu aparatury pozyskanej w ramach projektu:

a. Tytuł projektu: Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet),

b. Nr Umowy: POIR.04.02.00-02-A007/16,

c. Program operacyjny: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

* praca w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej w ramach projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet). Pracownik będzie zajmował się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów, metod i systemów, a także kierowaniem (zarządzaniem) projektami badawczymi w ramach, których wykorzystywana będzie aparatura pozyskana w ramach powyższego projektu obejmująca niżej wymienione stanowiska badawcze:

a. stanowisko do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz,

b. aparatura pomiarowa do budowy systemu do pomiarów TEMPEST i oprogramowania do analizy emisji TEMPEST,

c. stanowisko do pomiaru odporności przewodzonej wojskowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wg norm MIL-STD-461, NO-06-A200, NO-06-A500 oraz norm komercyjnych.

Wymagania od kandydatów:

* spełnienie wymagań określonych w art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),

* tytuł zawodowy – magister inżynier,

* praktyczna, komunikatywna znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2),

* udokumentowane znaczne zaawansowanie w procesie realizacji pracy doktorskiej w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika,

* udokumentowane osiągnięcia w publikacjach naukowych oraz konkursach konstrukcyjnych,

* udokumentowana praca w akredytowanym laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej,

* praktyczna znajomość procedur badawczych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej,

* umiejętność analizy danych eksperymentalnych wspomagana komputerowo przy pomocy wybranego oprogramowania (np. Matlab i C++),

* wiedza z zakresu prowadzenia badań urządzeń teleinformatycznych, ich zabezpieczenia przed infiltracją elektromagnetyczną,

* wiedza z zakresu kodowania i rozpoznania transmisji radiowych,

* wiedza dotycząca urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawartej w Dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej.

* udokumentowany dorobek naukowy,

* przynajmniej jedna publikacja o zasięgu międzynarodowym z wykazu punktowanych czasopism,

* umiejętność pisania artykułów naukowych,

* predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

* umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,

* umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

* życiorys zawodowy (CV) – informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

* klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

* dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

* oświadczenie o niekaralności;

* oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do: 19.08.2022

* osobiście (w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114)

* listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 * pocztą elektroniczną: sekretariat.wel@wat.edu.pl (pliki zabezpieczone hasłem, hasło podać dzwoniąc pod nr 261 839 050)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 837 048.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 

NOTICE OF RECRUITMENT TO THE VACANCY JOB – ACADEMIC TEACHER MILITARY UNIVERSITY of TECHNOLOGY

INSTITUTION: Military University Technology – Faculty of Electronics,

CITY: Warsaw

POSITION: assistant WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: research and teaching

TENURA: full-time job

ACADEMIC DISCIPLINES: Automatics, electronics and electrical engineering

EXPIRES: August 19, 2022 WEBSITE: www.wel.wat.edu.pl

FULL EMPLOYERS FOR: October 1, 2022

Indicative terms of reference: * conducting auditory and laboratory exercises and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses; * keeping records of credits and exams; * development of syllabuses of objects assigned to implementation * developing the content of detailed lectures as well as auditory and laboratory exercises of the implemented subjects; * development of didactic aids, in particular textbooks, scripts and computer presentations, as well as instructions for laboratory exercises for the objects being carried out, and making them available for inspection (control) of the above mentioned items. The studies were prepared by the Plant Manager; * analysis of the numerical status, usefulness and availability of the library’s literature collections shown in the syllabuses concerned; * conducting colloquia, tests and other control and verification activities,

* conducting scientific research in the discipline of automatics, electronics and electrical engineering,

* publishing research results and participating in scientific conferences,

* supporting the Laboratory of Electromagnetic Compatibility of Faculty of Electronics, Military University of Technology in the use of the equipment obtained in the project:

a. Project title: Polish Network of EMC Laboratories (EMC LabNet),

b. Agreement No: POIR.04.02.00-02-A007/16,

c. Operational Program: Resources of the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program, Measure 4.2. Development of modern research infrastructure for the science sector,

* work in research infrastructure facilities improved under the Polish Network of EMC Laboratories (EMC LabNet) project. The employee will be involved in conceptual work and creating new knowledge, products, services, processes, methods and systems as well as managing research projects under which the equipment obtained under the above project will be used, including research stands:

a. laboratory stand for measuring the immunity of devices to radiated radio frequency disturbances in the frequency range from 2 MHz to 40 GHz,

b. measuring equipment for building a TEMPEST measurement system and TEMPEST emission analysis software,

c. laboratory stand for measuring the conducted immunity of military electrical and electronic devices according to MIL-STD-461, NO-06-A200, NO-06-A500 and commercial standards.

Admission requirements:

* fulfillment of the requirements specified in Article 116 of the Act of July 20, 2018. „Law on higher education and science” (Journal of Laws of 2018, item 1668),

* professional title – M.Sc. E.E.,

* practical, communicative knowledge of English (minimum B2 level),

* documented significant advancement in the process of carrying out a doctoral dissertation in the discipline of automation, electronics and electrical engineering,

* documented achievements in competitions in the field of scientific publications and construction competitions,

* documented work in an accredited electromagnetic compatibility laboratory,

* practical knowledge of testing procedures for electrical and electronic devices in the field of electromagnetic compatibility,

* computer aided analysis of experimental data with the use of selected software (e.g. Matlab and C ++),

* knowledge of conducting research on information technology devices in the field of their protection against electromagnetic infiltration,

* knowledge of coding and recognition of radio transmissions,

* knowledge of electrical and electronic equipment contained in the Electromagnetic Compatibility Directive,

* documented scientific achievements,

* at least one publication of international scope from the list of journals that are awarded,

* the ability to write scientific articles,

* predisposition to research and teaching,

* ability to conduct classes in Polish,

* ability to work in a team and availability (possibility of working on Saturday and Sunday).

The competition application should include:

* candidate’s questionnaire,

* CV,

* copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications,

* a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

* a declaration no criminal record statement,

* a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents submission:

* in person in the secretary’s office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,

* by post: at Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Street, * by e-mail/fax: sekretariat.wel@wat.edu.pl / +48 261 839 444.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 830 048

Files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the indicated phone numbers and provide the password for the files.

The selected persons will be interviewed.

Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.

The University reserves the right not to decide on the competition without giving a reason.

The final decision on hiring the person selected in the recruitment process is made by the Rector of the Military University of Technology. Offers which do not comply with the formal requirements and all other offers except the successful candidate’s offer will be destroyed within 30 days of the completion of the recruitment process.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wel@wat.edu.pl