asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Nr 1

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział Cybernetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja

DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.02.2023

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcja algorytmów szyfrowania informacji, bezpieczeństwo informacji

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

–         spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);

–         tytuł zawodowy magistra inżyniera;

–         doświadczenie w pracy w politechnice;

–         gotowość do prowadzenia w języku polskim zajęć z przedmiotów z zakresu kryptologii dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;

–         znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–         kwestionariusz osobowy;

–         życiorys zawodowy: informacje o zainteresowaniach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

–         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–         oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 06.02.2023

–         osobiście: w sekretariacie Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 213 w budynku 65;

–         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

–         pocztą elektroniczną: sekretariat.imk@wat.edu.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 556

–  Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zatelefonować pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

–  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej                procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

–  Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

–  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

–  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

 

FORM FOR EMPLOYERS Nr 1

 

INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

CITY: Warsaw

POSITION: teaching assistant, full-time job

DISCIPLINE: informatics / cryptology

POSTED 17.01.2023

EXPIRES 06.02.2023

WEBSITE: www.wat.edu.pl      

KEY WORDS designing of data encryption algorithms, information security

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

–         meeting the requirements defined in Article 113 of the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668);

–         master of science degree in technical sciences;

–         experience in teaching in polytechnics;

–         readiness to instruction in cryptography subjects for students of technology of  the first or second cycle, in Polish;

–         knowledge of English.

The competition application should include:

–           a letter of application to rector of the Military University of Technology,

–           a candidate’s questionnaire,

–           a curriculum vitae: information on scientific interests and plans, organisational and teaching achievements;

–           copies of diplomas and other documents confirming candidate’s qualifications;

–           a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;

–           a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;

–           a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–           a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher under a permanent or fixed-term contract;

–           a declaration on the full use of civil rights;

–           a declaration stating whether Military University of Technology will be the core or non-core workplace for the applicant.

 

Documents should be submitted till 06.02.2023

–  in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics (main building 65, room 213);

–  by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,  00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

–  by e-mail: sekretariat.imk@wat.edu.pl .

 

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 556

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by rector.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

Military University of Technology does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate’s offer are destroyed one month after the end of the competition.