Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Forma zatrudnienia: Etat
Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, optoelektronika

DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 01.07.2022

OKRES ZATRUDNIENIA: umowa na czas nieokreślony

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria materiałowa, fotonika, optoelektronika, fizyka techniczna, technologie światłowodowe, metrologia optyczna.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
W szczególności oczekuje się potwierdzenia doświadczenia w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.

 

Wymagania od kandydatów:

–         kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych w specjalności inżynieria materiałowa, fizyka techniczna lub optoelektronika;

–         doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone opinią kierownika zakładu, w którym pracował kandydat;

–         znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–         kwestionariusz osobowy;

–         życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

–         oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;

–         oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

–         oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,

–         opinię kierownika zakładu szkoły wyższej, w której kandydat prowadził zajęcia dydaktyczne.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

 Dokumenty należy składać w terminie do 1 lipca 2022 r.  

–         osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii b. 100/ pok. 151.

–         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna,

   Wydział Nowych Technologii i Chemii

   ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

   00-908 Warszawa 46

–         pocztą elektroniczną/faksem: jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl, fax: 261 839 470.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 014.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CITY: WARSAW

POSITION: assistant in the teaching worker group, full-time job

DISCIPLINE: material science, applied physics, optoelectronic

POSTED: 1th  June 2022 r.

EXPIRES: 1th  July 2022 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: permanent contract

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: material science, photonics, optoelectronics, applied physics, optical fiber technology, optical metrology.

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The right candidate for the position should have experience in teaching classes. In particular, we expect confirmed experience in leading laboratory in general physics.

 

Admission requirements:

–       professional qualifications attested by MSc diploma with material engineering, applied physics or optoelectronics  specialty;

–         experience and aptitudes for teaching in high school technical profile confirmed the opinion of the head of division in which the candidate worked;

–       good skills in English (specially technical).

The competition application should include:

–      a letter of application to the Rector  of the Military University of Technology;

–      candidate’s questionnaire;

–      professional CV including scientific interests; scientific, didactic and organizational achievements;

–      copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications;

–      a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000);

–      a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;

–      a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–      a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;

–      a declaration on the full use of civil rights;

–      a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant;

–      the opinion of the head of the division of the University where the candidate conducted teaching.

Document templates are available on: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Documents should be submitted till 1th  July 2022 r.

– in person to the secretary’s office at the front desk b. 100/ r. 151.

– by post:          Military University of Technology,

                        Faculty of Advanced Technology and Chemistry,                                                                                              2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.

                        00-908 Warsaw 46,

– by e-mail/fax: jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl, fax : 261 839 470.

Additional information can be obtained by phone: 261 839 014.

The files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the contact number indicated and provide the password for the files.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

 
Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jaroslaw.rutkowski@wat.edu.pl