Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (WGSR_K2_2021), na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu od 1.10.2021 na czas nieokreślony.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478.) oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm).

Wymagania:

· dyplom magistra na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki lub na kierunku gospodarka przestrzenna,

· umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS, AutoCad, QGIS, RapidMiner, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,  Adobe Illustrator.

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geoinformatyki oraz gospodarki przestrzennej dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, w tym zajęć z wykorzystaniem techniki GNSS oraz zajęć w języku angielskim,

· dorobek naukowy w zakresie geoinformatyki, udokumentowany publikacjami z wykazu MNiSW oraz czynnym udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

· dodatkowym atutem będzie udział i chęć realizacji krajowych i międzynarodowych projektów naukowych oraz publikowanie wyników w czasopismach posiadających Impact Factor,

· umiejętność pracy zespołowej oraz biegła znajomość języka angielskiego – minimum na poziomie B2.

Wymagane dokumenty:

·      podanie do Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej UW o zatrudnienie na stanowisku asystenta,

·      informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw     
       Pracowniczych UW  http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),

·      życiorys naukowy,

·      informacje o osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych,

·      wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych,

·      odpis dyplomu magistra,

·      oświadczenie o gotowości zatrudnienia na UW jako podstawowym miejscu pracy

       ( http://bsp.adm.uw.edu.pl  /bsp/druki-i-formularze/ ),

·      kwestionariusz osobowy (formularz ze zdjęciem) (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ),

·      oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na  
       stanowisko nauczyciela na UW, udostępniane na stronie  (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-nauczyciel_akademicki_UW.pdf.).

Dokumenty należy przesłać na adres: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl   do 30 czerwca 2021 r.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście bądź online).
O jej  planowanej dacie oraz o wynikach konkursu  kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2021 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów w sekretariacie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa.

Wydział nie zapewnia mieszkania.

 

DZIEKAN

  Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

   prof. dr hab. Maciej Jędrusik

 

 

 

 

 

Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, with the approval of the Rector of University of Warsaw announces a competition for a position of an assistant in the group of the teaching staff, (WGSR_K2_2021), full-time position starting at 1.10.2021 for an indefinite period.

Candidates have to meet conditions defined in the 20.07.2018 Law on higher education and science (DZ.U. from year 2021 position no. 478) as well as the Statue of the University of Warsaw (UW Monitor from year 2019, position no. 190, with subsequent changes).
 Requirements:

· a master degree in the field of Geography within the specialization of Geoinformatics or a master degree in the field of Spatial Management,

· experience in working in the ArcGIS, AutoCad, QGIS, RapidMiner, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator software,

· experience in teaching of Bachelor and Master’s degree students in the frame of geoinformatics and spatial management, including field exercises with the use of Global Navigation Satellite Systems – GNSS and classes conducted in English language,

· scientific achievements in the field of Geoinformatics, documented by papers published in journals from the Polish MNiSW list and by active participation in national and international scientific conferences,

· the advantage will be the willingness and participation in national and international research teams (resulting in publication of papers with Impact Factor points),

· teamwork skills and fluent English – minimum at B2 level.

Candidates should submit the following documents (each in the separate PDF file, signed by hand and scanned or with digital signature)

·      Letter of application to the Rector of the University of Warsaw – applying for an employment as an assistant.

·      Information on the processing of personal data along with the consent clause to be downloaded from the Office of Labor Affairs of the University of Warsaw (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).

·      Academic CV.

·      Information on achievements in teaching, research and organization of research activities.

·      List of publications and other relevant information on academic research.

·      A copy of a diploma of a master degree in the field mentioned above.

·      Declaration that the University of Warsaw would be the first employer (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).

·      Personal questionnaire with a photo( http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ) .

·      Statement in which the candidate confirms that he/she has read and accepts the rules of conducting competitions for the position of an academic teacher available on the website (http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2021/01/owiadczenie_konkurs-_nauczyciel_akademicki_UW.pdf.) .

The documents should be emailed to: sprawypracownicze_wgsr@uw.edu.pl by 30th June, 2021.

Selected candidates may be invited for an interview (in person or remotely). The invitation, as well as the information on the final results, will be sent by email.

The decision on the results of the competition will be made by 10th September, 2021.

The selected candidate is obliged to submit the original documents to the Secretary of the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

The Faculty of Geography and Regional Studies does not provide housing.

 

DEAN
Faculty of Geography and Regional Studies

Professor Maciej Jędrusik, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na globus@uw.edu.pl