asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii

Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filozofii i Socjologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 20.06.2022 r.

Termin składania ofert: 20.07.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełen, rodzaj umowy: umowa o pracę, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, działalność organizacyjno–administracyjna. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu magistra nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki socjologiczne;

2)      zaawansowane prace w zakresie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;

3)      doświadczenie dydaktyczne;

4)      udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dyscypliny nauki socjologiczne w tematyce prac z obszaru  pracy socjalnej, zarządzania instytucjami pomocy społecznej;

5)      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie;

6)      preferowane osoby z doświadczeniem w realizacji projektów naukowo-badawczych
w zakresie dyscypliny nauki socjologiczne i/lub dyscypliny nauk o zarządzaniu

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      prowadzenie badań;

2)     rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

3)     udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych;

4)     prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

5)     czynny udział w konferencjach;

6)     aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Filozofii i Socjologii;

7)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574);

4)      wykaz publikacji (lata 2017–2022);

5)      wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka);

6)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

7)      ewentualna opinia promotora pracy doktorskiej albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy;

8)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);

9)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

10)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574);

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii ul. Podchorążych 2 pok. 242, 30-084 Kraków

Lub pocztą elektroniczną na adres: ifis@up.krakow.pl do dnia 20.07.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 22.07.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie osobiste stawienie się na rozmowie.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii (ul. Podchorążych 2, pok. 242, 30-084 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ifis@up.krakow.pl