Dyrektor

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza

konkurs

na Dyrektora

Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu usługowej działalności dydaktycznej.

Charakterystyka

Dyrektor zarządza Szkołą Języków Obcych i odpowiada za jej działalność przed Rektorem, współpracując z Radą Szkoły.

 

Wymagania wynikające z przepisów

– ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.).

Dyrektorem Szkoły Języków Obcych UW może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 32 ust. 2 ww. ustawy:

·       ma pełną zdolność do czynności prawnych;

·       korzysta z pełni praw publicznych;

·       nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·       nie była karana karą dyscyplinarną;

·       w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Profil kandydata

Kandydat na Dyrektora powinien:

·       posiadać wykształcenie wyższe filologiczne,

·       posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,

·       biegle znać dwa języki obce, w tym język angielski,

·       mieć minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

·       mieć doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi,

·       znać europejskie zasady polityki językowej i kształcenia językowego,

·       posiadać doświadczenie w zakresie metodyki nauczania języków obcych,

·       posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania finansami instytucji publicznej związanymi z nauką.

 

Przebieg konkursu

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania kwalifikacyjnego, zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających warunki formalne.

Komisja, po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych i dokonaniu oceny kandydatów, przedstawia Rektorowi kandydata na Dyrektora SzJO UW.

Na stanowisko Dyrektora Rektor powołuje osobę wybraną w drodze konkursu.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2021 r.

Uczestnicy postępowania konkursowego zostaną powiadomieni e-mailem o wyniku konkursu.

Wybrany kandydat obejmie funkcję od 1 października 2021 r.

Kadencja Dyrektora trwa cztery lata.

Wymagane dokumenty:

• CV,

• list aplikacyjny,

• wykaz dorobku zawodowego,

• życiorys zawodowy,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BSP UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx );

• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora oraz wykształcenia wyższego filologicznego;

• oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków określonych w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 478 z późn. zm.),

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania konkursowego,

• oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Regulaminu konkursu na Dyrektora Szkoły Języków Obcych; Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://szjo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/180/2021/06/Regulamin_06_2021.pdf

Zgłoszenia proszę przesłać e-mailem na adres:

Konkursy_funkcje_kierownicze@adm.uw.edu.pl

do 30 czerwca 2021 r.

w tytule wiadomości wpisując: Konkurs_Dyrektor_SzJO_UW_2021.

Proszę o przesyłanie aplikacji i zał. dokumentów w formacie plików .pdf – w nazwie przesyłanych plików proszę umieścić: imię_i_nazwisko_Konkurs_Dyrektor_SzJO_UW_2021.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Konkursy_funkcje_kierownicze@adm.uw.edu.pl