Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS na funkcję KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie są:

·         Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.

·         Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

·         Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.

·         Posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej.

·         Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz 
w kształceniu młodej kadry naukowej.

·         Posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.

·         Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego
w przypadku cudzoziemców.

·         Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

·         Podanie do Dziekana.

·         Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

·         C.V.

·         Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

·         Poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora.

·         Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.

·         Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).

·         Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej.

·         Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.

·         Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.

·         Plan kierowania Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej.

·         Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

·         Opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2022 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne są na stronie pod adresem:

https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,13262,konkurs-na-funkcje-kierownika-katedry-i-zakladu-chirurgii-stomatologicznej-um-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.mardon@umlub.pl