lektor

Pracownia Praktycznej Nauki Języków Obcych
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko LEKTORA w Pracowni Praktycznej Nauki Języków Obcych

w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: lektor

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo angielskie

DATA OGŁOSZENIA: 13.01.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.02.2023

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: lektor, językoznawstwo, mgr filologii, podstawowe miejsce pracy,

pełen wymiar czasu pracy

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień zawodowy magistra filologii angielskiej oraz dorobek zawodowy w tym zakresie. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy dydaktycznej.

I. Potrzeby:

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z języka angielskiego (studia pierwszego i drugiego stopnia, tryb stacjonarny, niestacjonarny i wieczorowy). Praca organizacyjna na potrzeby katedry.

II. Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.

2. Dorobek praktyczny związany z pracą w szkole i nauczaniem języka angielskiego.

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego.

4. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego związane z nauczaniem języków obcych.

5. Mile widziane: doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym.

6. Mile widziane : doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

7. Zatrudnienie w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Pełna dostępność i dyspozycyjność, również w soboty i niedziele.

9. Miejsce zamieszkania: Piła.

10. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114-119 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile: https://bip.ans.pila.pl/prawo/statut-uczelni

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań

określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w

statucie ANS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń i  certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu

nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na

stanowisku nauczyciela akademickiego;

11. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z

prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim. Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ibykowska@ans.pila.pl