lektor języka angielskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi i prowadzeniu zajęć w formie lektoratów, opracowywania sylabusów z określonego języka obcego, przygotowania materiałów autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznawania nowych metod nauczania.

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

Posiadanie stopnia naukowego magistra, magistra inżyniera lub równoważnego; 

Zaawansowana znajomość języka angielskiego, potwierdzona właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu języka angielskiego; 

Predyspozycje i umiejętności osobiste, w tym: 

– umiejętność rzetelnego przekazywania wiedzy i umiejętności praktycznych, 

– umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,  

– znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz technik nauczania na odległość, 

– udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne; 

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

Mile widziane: współpraca z instytucjami międzynarodowymi, doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego.

W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@utp.edu.pl