Profesor (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE K.01.22.BD

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki

MIASTO: Słupsk

STANOWISKO: profesor, pracownik: badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

DZIEDZINA: nauki społeczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.01.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM: 14.02.2022 r.

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor, pedagogika, metodologia nauk pedagogicznych i społecznych, pedagogika kultury, animator kultury

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska profesora w Instytucie Pedagogiki w pełnym wymiarze czasu pracy, w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

 

Zadania:

prowadzenie zajęć dydaktycznych,
aktywność  naukowa i publikacyjna,
aplikowanie o granty,
działalność organizacyjna na rzecz Uczelni i Instytutu.
 

Wymagania:

·         tytuł profesora nauk społecznych,

·         wykształcenie w zakresie pedagogiki,

·         dorobek naukowy w zakresie metodologii nauk pedagogicznych i społecznych, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pedagogiki ogólnej,

·         doświadczenie w zakresie animacji kulturowej,

·         doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,

·         zaawansowana znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych – zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs)

 

1.              Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).

2.              Kwestionariusz osobowy.

3.              Życiorys.

4.              Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.

5.              Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji.

6.              Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim.

7.              Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

8.              Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

9.              Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć:

– osobiście lub pocztą na adres:   Sekretariat Instytutu Pedagogiki, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, pokój 225

– pocztą elektroniczną: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu:  21.02.2022 r.

 

 

                                                                                                                                     Rektor

 

                                                                                                              dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na AP w Słupsku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2.       Akademia Pomorska w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: inspektor@apsl.edu.pl.

3.       Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.       Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki