profesor uczelni

Lotnicza Akademia Wojskowa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wymagania na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Nauk Ogólnokształcących Wydział Lotnictwa LAW

INSTYTUCJA: Lotnicza Akademia Wojskowa
MIASTO: Dęblin
STANOWISKO: Profesora uczelni
DZIEDZINA: nauki inżynieryjno-techniczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: pełen etat
DATA OGŁOSZENIA: 05.10.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11.2022r.
SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, elektronika, mechanika
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.). Kandydaci muszą posiadać
stopień naukowy doktora habilitowanego. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie
na adres:

Kancelaria Jawna 
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Nauk Ogólnokształcących LAW”
lub osobiste złożenie w Kancelarii Jawnej, Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-
521 Dęblin:
następujących dokumentów:
– listu motywacyjnego (podania o zatrudnienie) skierowanego do J. M. Rektora-Komendanta;
– kwestionariusza osobowego;
– aktualnego CV;
– dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
– certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane inne kwalifikacje szczególne;
– informacji o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i naukowym, jeśli kandydat posiada;
– oświadczenia o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20
lipca 2018 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.);
– własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,
dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wzory powyższych dokumentów zamieszczone są
na stronie internetowej LAW w zakładce Pracownik (nad ogłoszeniami);
– własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych (szczególnych) kwalifikacji.
Wymagania konieczne:
1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, preferowana mechanika, elektrotechnika lub
elektronika;
3) doświadczenie w prowadzeniu prac doktorskich i dyplomowych;
4) bogata wiedza z budowy i eksploatacji statków powietrznych oraz zarządzania przestrzenią
powietrzną (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

5) biegła znajomość języka polskiego;
6) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
zagranicznymi (możliwość weryfikacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
Wymagania uzupełniające:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
2) ukończone kursy/szkolenia przydatne w realizacji strategii Uczelni;
3) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach w instytucjach prowadzących
badania w obszarze lotnictwa;
4) mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych oraz pozyskiwaniu zewnętrznych
funduszy na badania;
5) posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych
w placówkach dydaktycznych lub uczelniach wyższych;
6) mile widzenie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i znajomość metodyk
zarządzania projektami;
7) mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi;
8) mile widziana znajomość projektowania systemów informatycznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 517 967
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Komisja konkursowa rozpatrzy kandydatury zgłoszone na konkurs, po przeprowadzeniu rozmów
z wybranymi kandydatami oraz zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami zamknie konkurs.
Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje J.M. Rektor – Komendant po zapoznaniu
się ze stanowiskiem komisji konkursowej. Przysłanych dokumentów nie zwracamy, a po
zakończeniu postępowania konkursowego zostaną one komisyjnie zniszczone.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza akademia Wojskowa z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35,
kod pocztowy 08-521, w której imieniu działa Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub w celu przeprowadzenia zarówno obecnej i jak przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a) przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akty prawne wykonawcze, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
b) niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii). Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest przesłanie pisemnego oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające (przesłanie dokumentów aplikacyjnych).
5. Podanie danych osobowych wskazanych w obowiązujących przepisach jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji – przez okres 1 roku.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
10. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane do państw trzecich.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro_ds.nauki@law.mil.pl