PROFESOR UCZELNI

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni

GRUPA STANOWISK: badawczo-dydaktyczne

WYMIAR ZATRUDNIENIA: pełny wymiar czasu pracy (podstawowe miejsce pracy)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 06.04.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/19987,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-profesora-uczelni-RW1-w-Szkole-Glo.html

SŁOWA KLUCZOWE: profesor, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ratownictwo medyczne, kardiologia, dydaktyka, badania.

I. Zadania:

Wykonywanie prac na rzecz rozwoju nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w tym
w szczególności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów wyższych, w tym również zajęć laboratoryjnych z zakresu przedmiotów związanych z naukami o zdrowiu i naukami medycznymi;
 • promowanie prac i opieka nad studentami i doktorantami w ramach prac prowadzonych w Uczelni zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych własnych Uczelni i środków pozyskanych w konkursach projektowych;
 • aktywne pozyskiwanie środków na badania w ramach konkursów ogłaszanych w Polsce i za granicą;
 • prowadzenie działalności publikacyjnej;
 • udział w pozyskiwaniu i realizacji prac zleconych i ekspertyz na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni, w tym zwłaszcza w ramach komisji naukowych, egzaminacyjnych i doktorskich;
 • podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach;
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i za granicą zgodnie z bieżącą działalnością Uczelni.

II. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • wykształcenie: posiadanie przynajmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu; specjalność lekarska kardiologia lub w trakcie specjalizacji z kardiologii;
 • dorobek: publikacje w znaczących, międzynarodowych czasopismach naukowych przypisanych do nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w jednostkach prowadzących działalność naukową, prowadzenie projektów naukowych, udział w zespołach/komisjach/ciałach oceniających awanse naukowe, projekty, wyróżnienia z zakresu prowadzenia działalności naukowej, itd.;
 • umiejętności zawodowe: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość i umiejętność obsługi popularnych pakietów i programów biurowych, projektowanie i prowadzenie eksperymentów dla celów badawczych, publikowanie wyników swoich badań, tworzenie zespołów badawczych, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy poza jednostką.

III. Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie;
 • curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: badawczo-dydaktycznej oraz wykaz publikacji, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w SGSP jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  wg wzoru określonego w załączniku;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy).

Dodatkowe informacje:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 30 kwietnia 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia:  1 października 2023 r.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii ogólnej SGSP lub przesłać drogą pocztową na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa. Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: „Profesor uczelni RW”, (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) bądź przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy Działu Kadr: kariera@sgsp.edu.pl –  w tytule wiadomości proszę wpisać „Profesor uczelni RW”.

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (po zakończeniu procesu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone).

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy  w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22[1]§ 1 i § 4 Kodeksu pracy w zw. z art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo  do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych określonych w art. 22[1] § 1 oraz § 4 Kodeksu pracy w zw. z art. 113  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest wymogiem ustawowym. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w  postępowaniu rekrutacyjnym. Nie jest Pani(-) zobowiązana(y) do podania innych danych osobowych niż określone w art. 22[1] § 1 oraz § 4  Kodeksu pracy w zw. z art. 113  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki