asystent

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Wymagania stawiane kandydatom:

1. dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra lub magistra inżyniera w zakresie biotechnologii, biologii, technologii żywności i żywienia człowieka;

2. podjęcie pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym  w Poznaniu jako podstawowym miejscu zatrudnienia;

3. udokumentowany dorobek naukowy umiejscowiony w dyscyplinie technologia żywności i żywienia;

4. wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia hodowli komórek zwierzęcych i ich wykorzystania do oceny aktywności biologicznej żywności funkcjonalnej;                             

5. co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium hodowli komórek i tkanek zwierzęcych lub innej pracowni,  w której prowadzone są badania na modelach komórkowych i tkankowych in vitro;

6. predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej stosowne dla nauczyciela akademickiego;                   

7. znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania wyników na konferencjach i pisania publikacji naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na karolina.szybowicz@up.poznan.pl