adiunkt

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

 

 UNIWERSYTET GDAŃSKI                                                                                                                      Sopot, 19-04-2021

 WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA

w Katedrze Bankowości i Finansów

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

– podanie do Rektora UG,

– życiorys (CV),

– dyplom doktora z zakresu ekonomii,

– informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),

– informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),

– dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,

– informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.

– zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,

– oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

 

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Bankowości i Finansów lub przesłać na adres Katedra Bankowości i Finansów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129, do dnia 19 maja 2021 r.

 

 

                                                                                                                        Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                                        prof. dr hab. Mirosław Szreder     

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na finanse.wzr@ug.edu.pl